آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٩
 

as.......as / should / صفت تفضیلی برتر

 

 


 

Should

١- should، باید اخلاقی و اجتماعی است.
٢- بعد از آن فعل به شکل ساده قرار می گیرد.
بر خلاف has to و have to و had to که اجبار را می رسانند، should یک کار اخلاقی را می رساند و در زمان حال بیان می شود.

 

1- We have a test at 7 o’clock. We……… get up early.

a) should *
b) could
c) had to
d) has to

جمله چون زمان حال را نشان می دهد می توانیم در گزینه should و has to را انتخاب کنیم. اما فاعل جمع است و has to برای فاعل مفرد به کار می رود. بنابراین گزینه a صحیح است.  

 

2- They don’t know the address. They should ……..a policeman.

a) asks
b) to ask
c) asked
d) ask

بعد از should شکل ساده فعل می آید.  

 

3- You like to learn English. You should ……….Hard.

a) studied
b) to study
c) study *
d) studying  

 

4- The student wants to understand the question. He should ……….Carefully.

a) listened
b) to listen
c) listening
d) listen *  

 

صفت تساوی as.......as


اگر دو شخص و یا صفتی را به طور یکسان داشته باشند از ساختار صفت تساوی استفاده می شود. as صفت as  

 

1- My hand writing is as ……..as my sister s handwriting.

a) better
b) good *
c) well
d) best  

 

2- This story book is ……… that one.

a) more interesting
b) as interesting as *
c) the most interesting
d) interesting

چون برابری دو داستان است از صفت تساوی استفاده می کنیم.  

 

3- Her voice is as……… as mine.

a) better
b) good *
c) well
d) best  

 

4- This house is……..that one.

a) bigger
b) biggest
c) as big as *
d) big  

 

صفت تفضیلی برتر

این صفت، برتری یک شخص و یا یک شیء را بیان می کند نسبت به شخص یا شیء دیگر.

est + صفت یک بخشی+ The

 

صفتها را به دو بخش تقسیم می کنیم: صفتهای یک بخشی و یا یک سیلابی و صفتهای چند بخشی. اگر صفت یک بخشی باشد کافی است که er به آن اضافه کنیم و بدنبال آن than را قرار بدهیم.  

 

1. John is .......... than his sister.

a) old
b) as old as
c) older *
d) the oldest


از گزینه b نمی توان استفاده کرد چون در این جمله than آمده است.  

 

2. The woman is.............the man.

a) younger
b) the youngest
c) young
d) younger than *  

 

3. The car is .......... the bus

a) newer
b) the newest
c) new
d) newer than  

 

4. The dictionary is .......... the book.

a) large than *
b) the largest
c) large
d) larger