آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

فرق میان no و any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧
 

 

فرق میان no و any

No در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد.
Any در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد.
هر دو جمله را منفی می کند و بعد از آنها اسم قابل شمارش قرار می گیرد و جمع و هم اسم غیر قابل شمارش و مفرد.

1- There is ……… paper on the desk.
a) any
b) few
c) many
d) no

2- There aren’t ………… students in the classroom.
a) no
b) any *
c) some
d) much

3- A: did any body telephone me in the morning? B: No,…….. telephoned you in the morning.

a) every body
b) some body
c) any body
d) no body *

4- John wanted to buy a new car, but he didn’t have …….money.
a) any *
b) no
c) some
d) many

 

ساختار صفت بعد از فعل to be

به ساختار زیر توجه کنید:

فعل با to + ( مفعول یا for) + صفت + فعل to be + it


کدام گزینه از نظر دستوری اشتباه است؟  

1- A: what was the film like?

                 1                 2    

    B: it was boring to me to much that film.

                3                  4

گزینه ٣ درست است چون مفعول ما یعنی me همراه to نمی آید بلکه باید با for همراه باشد.

 

2- Is it possible ……… to read a book in a dark room?
a) for he
b) to him *
c) for him
d) to he

3- It is not difficult for a good student ……… good marks.
a) get
b) to get *
c) getting
d) got

 

۴- کدام گزینه از نظر گرامری درست است؟

a) It is easy for he to find a job.
b) It is important he on time.
c) It is necessary for him to stand in line. *
d) It is safe to him swimming in this river