آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

زمان گذشته ساده "Simple past tense" / ماضی بعید "Past perfect ten
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۸
 
 

 

زمان گذشته ساده "Simple past tense"

این زمان برای بیان عملی است که در وقت مشخص، در گذشته آغاز شده و پایان یافته باشد.
طرز ساختن زمان گذشته ساده

قید زمان + بقیه جمله + قسمت دوم فعل یا قسمت گذشته فعل + فاعل

Yesterday, last, ago مهم ترین قیود زمان هستند.
تست:

1) The plane …………Shiraz last night at midnight.
a) leave
b) leaves
c) left *
d) have left

*وجود قید زمان last night نشان دهنده زمان گذشته ساده است. گزینه c گذشته leave می باشد. نیمه شب گذشته هواپیما شیراز را ترک کرد.

2) We ………..our dinner half an hour ago.
a) finishes
b) were finished
c) had finished
d) finished *

*وجود قید زمان ago نشان دهنده زمان گذشته ساده است و گزینه d درست است.

3) Yesterday I ……….to the library to borrow a book.
a) went *
b) go
c) am going
d) to go

*yesterday در اول جمله آمده است چون قید زمان برای تأکید می تواند در اول جمله قرار بگیرد. گزینه a درست است زیرا went گذشته go است. دیروز من رفتم به کتابخانه که یک کتاب قرض بگیرم. با توجه به قید زمان جمله گزینه a درست است.

4) he went to the restaurant and ………..some food.
a) order
b) ordered *
c) to order
d) orders

*با توجه به جمله اول که می گوید او رفت به رستوران باید توالی زمان ها را رعایت کنیم.
گزینه b را انتخاب می کنیم. بعضی از فعل های ما با قائده هستند و بعضی ها بی قائده هستند. افعال با قائده با گرفتن d یا ed به فرم گذشته تبدیل می شوند. افعال بی قائده شکل و قیافه افعال خودشان می شود و بایستی آن افعال را حفظ کنیم.

 

 

ماضی بعید "Past perfect tense"

این زمان برای بیان عملی است که در زمان گذشته و قبل از یک عمل دیگر به وقوع پیوسته باشد که اولین عمل را به ماضی بعید و دومین عمل را به گذشته ساده می نویسیم:

........ +( P.P) قسمت سوم فعلhad+ + فاعل

وقتی دو تا عمل در گذشته اتفاق بیافتد اولی به ماضی بعید و دومی را به گذشته ساده می نویسیم. دیشب قبل از اینکه بخوابم مسواک زدم. دو تا عمل را در یک گذشته انجام دادم. پس مسواک زدن دورتر و ماضی بعید بوده که به ماضی بعید می نویسیم و دومین عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده می نویسیم. چون این زمان همیشه با ساده دیگری همراه است باید با دقت بیشتری عمل کنیم.
تست:

1) John passed the exam because he ………. enough before taking it.
a) had studied *
b) has studied
c) would study
d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضی بعید استفاده می کنیم.
جان امتحانش را پاس کرد چون درس هایش را قبل از امتحان خوب مطالعه کرده بود. پس اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم یعنی خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده می نویسیم. پس گزینه a درست است.

2) I ………..the rooms before they arrived.
a) cleaned
b) had cleaned *
c) cleaning
d) have cleaned

*قبل از اینکه آنها برسند من اتاقم را تمیز کرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تمیز کردن اتاق ها بوده، دومین عمل رسیدن آنها بوده است. اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم و جلوی before گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله این که بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزینه b درست است.

3) The lady ………..the dinner before her husband arrived.
a) will cook
b) had cooked *
c) would cook
d) has cooked

 

*آن بانو قبل از اینکه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد از before گذشته ساده است و پشت آن ماضی بعید قرار می گیرد. گزینه b درست است.

4) The guests left after they ………… lunch.
a) have eaten
b) eat
c) ate
d) had eaten *

*مهمان ها بعد از اینکه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا کار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملی که اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس باید ماضی باشد و عملی که بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزینه d درست است.