آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

مکالمات روزمره در محاورات پزشکی

 

نوشته این قسمت اختصاص دارد به مکالمات روزمره با این تفاوت که این مکالمات فقط در محدوده محیطهای پزشکی و رفتن به دکتر و امثال آن است اهمیت اینگونه مکالمات برای کسانی که در کشورهای خارجی زندگی میکنند پوشیده نیست.

امیدوارم برایتان قابل استفاده باشد.

 


 

31- لطفا جواب آزمایشتان را به من بدهید.

 

Letme have your laboratory tests.

 

32- جدول واکسیناسیون فرزندتان را به من بدهید.

 

Showme the vaccination record of your child.

 

33- آیا درد شما دائمی است یا متناوب است (گه گاه ول میکند و باز میگیرد).

 

33- Is the pain steady or intermittent?

 

34- درد قولنج دارم.

 

Ihave a crimpy pain.

 

35- محل دقیق درد را نشان دهید.

 

Pointto the exact place.

 

36- آیا عوارض هم وجود دارد؟

 

Arethere ant side effects?

 

37- لطفا این نسخه را بپیچید.

 

Pleasemake up this prescription.

 

38- اثر دارو از کی شروع خواهد شد؟

Whenwill the medication start to work?

 

39- من بیماری قند دارم.

 

Iam a diabetic.

 

40- شما دچار مسمومیت غذائی شده اید.

 

Youhave a food poisoning problem.

 

41- برای اسهال / یبوست دارو میخواهم.

 

Ineed a medication for diarrhea / constipation.

 

42- دستم تاول زده است.

 

Thereis a blister on my hand.

 

43- پوست تنم دچار خشکیدگی شدیدی شده است.

 

Thereis a serious dehydration in my skin.

 

44- پاشنه پایم میخچه دارد.

 

Thereare some corns in my sole.

 

45- داروئی برای سرفه های خشک میخواهم.

 

Ineed a medication for a dry coughing.

 

46- داروئی برای سرفه های همراه با اخلاط میخواهم.

 

Ineed a medication for a productive coughing.

 

47- پمادی برای گزیدگی حشره (پشه) میخواهم.

 

Ineed an ointment for an insect bite.

 

48- دچار سوء هاضمه شده ام.

 

Ihave indigestion.

 

49- شبها از بی خوابی رنج می برم.

 

Isuffer from insomnia at nights.

 

50- تنم خارش دارد.

 

Myskin is itching.

 

51- بیماری سفر دارم (هنگام مسافرت حال تهوع به من دست میدهد).

 

Ihave motion sickness.

 

52- پایم رگ به رگ شده است.

 

Myleg has sprained.

 

53- این پماد روی محل بمالید.

 

Applythis ointment to the effected area.

 

54- بیش از مقدار دستور داده شده استفاده نکنید.

 

Donot take more than the prescribes dose.

 

55- این دارو را تا آخر دو مرتبه در روز بخورید.

 

Takehis medication tow times a day until the supply is finished.

 

56- این قطره را در روز دو بار در چشمتان بچکانید.

 

Instillthe drops into your eyes to times a day.

 

57- از وقتی که دارویم تمام شده ادامه درمان را متوقف کرده ام.

 

Istopped following the treatment since the supply ran out.

 

58- نمیتوانسم قرص را قورت بدهم.

 

Icould not swallow the pills.

 

59- چون از اثرات جانبی احتمالی نگران بودم خوردن دارو را متوقف کردم.

 

Istopped taking the drug since I was worried about possible side effects.

 

60- از لحاظ بینائی مشکل دارم.

 

Ihave problem with my eyesight