آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم

بانک سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی . مکالمه . مقالات .

درس اول زبان سوم نظری
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

  درس اول
عبارت های اسمی (Noun clauses)

لغات درس

Allow = اجازه دادن
At the end of = در پایان
At the front = جلوی
Average = متوسط
(be) careful about = مراقب بودن
(be) interested in = علاقمند بودن
Behave = رفتار کردن
Case=مورد
Certain=مشخص – حتمی
Channel= کانال
Choice = مورد (برای انتخاب)
Choose = انتخاب کردن
Colorful= رنگی
Continue= ادامه دادن
Daily= روزانه
Effect= تأثیرگذاشتن
End= پایان
Except = به جز
Experiment = آزمایش – امتحان
Eyesight = جلوی دید – جلوی چشم
Future = آینده
Get …. Away from = دور کردن
Harmful = مضر – زیان آور
Holiday = روز تعطیل
Housewife=خانم خانه دار
How often …? = چند وقت به چند وقت
Improve = بهبود بخشیدن
Influence=تأثیر گذاشتن
Movie = فیلم داستانی
Music = موزیک
Observation = مشاهده
Once(a week)= هفته ای یک بار
Out at work = بیرون سر کار
Period = دوره زمانی
Powerful =قدرتمند
Practice=تمرین کردن
Pressure= فشار
Probably =‌احتمالاً
Recent = اخیراً
Relax = استراحت کردن
Relaxed= راحت
Research = تحقیق کردن
Researcher= محقق
Single = تنها
Skill= مهارت – حرفه
Sport = ورزش
Stay= ماندن
Struggle = درگیر شدن – مشاجره کردن
Successfully= با موفقیت
Take a test = آزمایش کردن
Television set = دستگاه تلویزیون
Theater = تئاتر
Twuce(a week) =‌هفته ای دو بار
Type = نوع
Unusual= غیرمعمول
Viewer= بیننده
Weak = ضعیف
Wonderful= عجیب – فوق العاده
Worry a bout= نگران درباره چیزی

  
 
فرق میان no و any
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

No در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد.
Any در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد.
هر دو جمله را منفی می کند و بعد از آنها اسم قابل شمارش قرار می گیرد و جمع و هم اسم غیر قابل شمارش و مفرد.

1- There is ……… paper on the desk.
a) any
b) few
c) many
d) no

2- There aren’t ………… students in the classroom.
a) no
b) any *
c) some
d) much

3- A: did any body telephone me in the morning? B: No,…….. telephoned you in the morning.

a) every body
b) some body
c) any body
d) no body *

4- John wanted to buy a new car, but he didn’t have …….money.
a) any *
b) no
c) some
d) many


 
 
زمانهای خوانده شده در دوره دبیرستان
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

        نمونه سئوال     سال سوم

 

1. Mary …………. To study English every day .

a. like                  b. liked                 c. likes                  d. liking

2. We ……………. A fan in this room .

            a. needs                 b. need                  c. needed              d. needing

3. He doesn't ………….. French perfectly .

a. know                b. knows                c. known                d. knowing

4. He …………… his work well last year .

a. plan                  b. plans                 c. planned               d. planning

5. They didn't ………….. at the table .

a. sat                   b. sitting                  c. sits                    d. sit

6. They …………… their home last week .

a. sold                 b. sell                  c. sells                   d. selling

7. He …………. Come to see you tomorrow .

a. is                     b. are                 c. will                  d. didn't

8. You …………. The teacher next week .

a. see                  b. saw                c. seen                d. will see

9. They ………….. in that factory now .

a. is work             b. are working              c. will              d. worked

10. I ……….. football in Iran now .

a. are playing             b. is play               c. am playing            d. playing

11. They are ………….. for the rain to stop now .

a. wait                  b. waits                 c. to wait               d. waiting

12. I ………… in my garden when you called .

a. am working           b. working               c. was working          d. were

13. They …………. Reading a book when he came  in .

a. are                    b. were                  c. was                   d. is

14. We ………….. all our homework since Monday .

a. have finished          b. is finish             c. were finish            d. finished

15. She ………… that film three times .

a. have seen              b. has seen              c. seen                   d. saw

16. I have …………. A book for two weeks .

a. read                b. reads                 c. reading                d. to read

17. I met them before I …………. A hundred yards .

a. had gone           b. had go            c. have gone             d. have go

18. He thought very well before he …………. His way .

a. had               b. had lost             c. had lose              d. have lost

                             19. They had studied their book before  we ………….. .

a. come                b. comes               c. came                      d. to come

20. I had …………. A sandwich before I ……….. to bed .

a. eat / went             b. went / eat           c. eaten / went       d. eaten / go

 

GOOD   LUCK      : ABBASI


 
 
حرف تعریف معین the
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

قبل از قسمتی از روز از حرف تعریف the استفاده می شود. مثل:

 

in the morning, in the evening, in the after noon.

 

قبل از صفات ملکی و روزهای هفته از حرف تعریف the استفاده نمی کنیم. مثل: on Monday

 

1- Our grand father often says his prayers early in ……… morning.
a) a
b) an
c) -----
d) the *

2- My mother will meet ………..my English teacher on ……….. Monday.
a) ------/ ------ *
b) the / the
c) ------- / the
d) the / -------

3- They arrived in Tehran in ……..afternoon.
a) ------
b) the *
c) a
d) an

در شهرها و کشورها ازthe استفاده می شود.

 

4- They haven’t seen each other since ……… march.

a) the
b) a
c) -------
d) an

در ماهها و سالها و فصول سال the به کار نمی رود و همچنین اسم اشخاص.

 

5- I have com to see ……. Jack and his family.

a) a
b) ------ *
c) the
d) an

6- They arrived in ………. Tehran in the morning.
a) the
b) a
c) an
d) ------ *

7- Which sentence is grammatically wrong?

a) I didn’t listen to the news last night.
b) We get heat front the sun.
c) I have come here to see the Mary *
d) With this sentence on the blackboard.

 


 
 
نمونه سوال سال اول نظری خرداد 1389
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 


In The Name of God

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردبیل – ناحیه 1

 

نام و نام خانوادگی :                           دبیرستان غیر دولتی دانش پژوهان        وقت : 90 دقیقه

آزمون : زبان انگلیسی 1                     تاریخ آزمون : 18 / 3 / 1389                    صفحه : اول

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 - دیکته : کلمات ناقص را در جملات زیر کامل کنید .                    3 نمره

 

1. Many things about birds m – gr – tion is still a m – stery .

 

2. I was s - - ted near the h – st at dinner .

 

3. He rem – mb – red his school and his g –rden .

 

4. Coc- n – ts grow at the t – ps of tall trees .

 

5. God has sent many pro - - ets for the g – id – nce of mankind .

 

6. The f – re turns the water to st - - m .

 

2 - جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید . ( یک کلمه اضافه است )       4 نمره

 

Longer / distance / secret / south / truthful / kindly / during / able / pocket

 

7. The ……………..from Ali's house to the school is 200 meters .

8. I believe him . because he is …………………one .

9. A tiger is ……………to run very fast .

10. we don't go to school ………………the summer .

11. I don't have any money in my bag . I have a little in my ……………. .

12. Monkeys know that green coconuts must stay on the tree ……………….. .

13. We should treat our parents ………………. .

14. I can't tell you where I'm going . It's a ………………..  .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - مترادف کلمات مشخص شده را از ستون مقابل پیدا کنید . ( یکی از جواب ها اضافه است ) 3 نمره

 

                                        A                                                                   B

……………………………………………………………              ……………………………………….

15. Put on your coat . It is cold outside . (       )                     a. give food

16. many animals can climb trees . (      )                                b. not many

17. she paid 20000 rials for that book . (       )                        c. put

18. Chinese is not easy . (        )                                                d. dress

19. Few men of that time were wiser than Newton . (    )     e. gave

20. feed the baby . he is hungry . (        )                                 f. difficult

                                                                                                     g. go up

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - با استفاده از دانش خود جمله های زیر را کامل کنید .       1 نمره

 

21. It is a school for little children . It is a ………………..  .

 

22. My shirt is ……………… , so I have to clean it .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Page : 2

5 -  معنی : پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید .        2 نمره

 

23. There are many countries ………………..the world .

a. during                 b. in front of              c. all over                 d. above

 

24. The cake is ready to eat . You can have your ………………of it .

a. side                     b. share                     c. member                d. number

 

25. we are Muslims . we ……………..the one God .

a. preach                 b. treat                    c. guide                     d. worship

 

26. I like to eat a sandwich . what do you want to ………….. for lunch ?

a. wait                     b. order                    c. burn                      d. build

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - گرامر : پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید .         2 نمره

 

27. The English letters ……………….yesterday .

a. posted                    b. are posted                    c. have posted                d. were posted

 

28. Zahra wrote the sentence carefully , ………………. ?

a. didn't Zahra             b. did Zahra                  c. didn't she                 d. did she

 

29. This watch is ……………………….than that one .

a. expensive               b. expensiver              c. more expensive           d. most expensive

 

30. He ……………….a bicycle since 1375 .

a. has have                 b. has had                   c. has                      d. had have

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ی کامل بنویسید .      2 نمره

 

31. slowly / the / was / in the park / man / walking / old .

 

 

32. easy / to / is / it / English / learn .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید .            2 نمره

 

33. which boy is the tallest ?

 

 

 

 

 

 

 

34. What has Maryam done ?

 

 

 

 

 

 

Page : 3

 

9 - کدام کلمه از نظر تلفظ با سه کلمه ی دیگر متفاوت است ؟     1 نمره  

 

35. a. bus                      b. but                     c. put                        d. cut

36. a. so                        b. home                  c. go                         d. how

37. a. book                    b. who                    c. too                        d. do

38. a. hit                        b. eat                      c. read                      d. seat

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 – مکالمه : پاسخ صحیح را از ستون مقابل انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است )  3 نمره

 

                                       A                                                                 B

                   ------------------------------------

39.Where is John from ?  (      )                                          a. I'm Iranian .

 

40. How many are there in your family ? (     )                 b. I wear size 45 .

 

41. What does your father do ? (        )                              c. He is a German .

 

42. What's your nationality ? (       )                                   d. five

 

43. How old is your brother ? (       )                                   e. 172 Azadi Avenue .

 

44. What size do you wear ? (       )                                    f. He is a teacher .

                                                                                              

                                                                                               g. he's twenty five

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – با توجه به مفهوم جملات ؛ گزینه های صحیح را انتخاب کنید .        3 نمره

 

 

  45 . The cat was sleeping by the table .

The above sentence means that the cat was sleeping ………………..   .

 

a. far from the table                                  b. on the table

c. near the table                                        d. under the table

 

 

46 . If we don't know the language of a foreign country , we ………………

 

a. can't eat anything                              b. can't order anything

c. may have a lot of problem                d. can't go to any restaurants

 

 

47. The Holy prophet left Mecca with his followers and went to Medina .

We understand from the above sentence that ……………………. .

 

a. only the Holy Prophet went to medina .

b. his followers went to Medina , too .

c. his followers moved from Medina .

d. the Holy Prophet left Mecca alone.  

 

Page : 4

 

12 – درک مطلب : متن زیر بخوانید و به سوالات بصورت خواسته شده پاسخ دهید .     4 نمره

 

 

          Mary has two brothers and one sister . Her brothers study in a high school near their house . Her sister goes to kindergarten . Mary studies in a guidance school far from their house .

 

Her father is a waiter . He works in a restaurant . He doesn't get much money . He always has to borrow money from his friends or relatives to buy food and clothes for his children .

 

He 's always tired and sad because he works very hard . Mary likes to become a doctor when she grows up . she says she will help her family have a better life . she says she will buy them a large house .

 

 

48. Why does Mary's father borrow money ?

 

 

49. What does Mary like to become when she grows up ?

 

 

50. What is she going to buy for her family ?

 

 

 

                                True        or            False

 

 

51. Mary's parents have four children .

 

a. True                            b. False

 

52. Mary is older than her sister .

 

a. True                            b. False 


 

With the best wishes : ABBAS


 
 
جوک انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

 

A Business Loan

A businessman walked into a bank in San Francisco and asked for the loan officer. He told the officer that he is going to Europe on business for two weeks and needed to borrow $5,000. The bank officer explained that the bank needed some kind of security for such a loan.

 

 

 So the businessman handed over the keys to a Rolls Royce parked on the street in front of the bank. Everything checked out, and the bank agreed to accept the car as collateral for the loan. A bank employee drove the Rolls into the bank’s underground garage and parked it there. Two weeks later, the businessman returned, repaid the $5,000 with interest, which came to $15.41. The loan officer said,  "We are very happy to have had your business, and this transaction has worked out very nicely, but we are a little puzzled. While you were away, we checked you out and found that you are a multimillionaire. What puzzles us is why would you bother to borrow $5,000? " The businessman replied,  "Where else in San Francisco can I park my car for two weeks for only 15 bucks? "

 


 
 
استفاده از کلیدهای میانبر در ویندوز
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

Esc لغو عملیات در حال انجام
F1 راهنما

F2 در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده. در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس) ذخیره فایل جاری
.
F3 جستجو

F4 باز کردن لیست پایین رونده
Address Bar
F5 به روز آوری
Refresh
F6 مانند کلید
Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند
F10 پرش به منو های اصلی یک پنجره مثل
File,Edit,View,...
F11 پنجره جاری را تمام صفحه می کند

PrintScreen در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد
قرار می دهد و شما می توانید در یک برنامه ویرایش عکس مثل Paint آن را Paste کنید
Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند

Space در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد، مثل
Page Down
BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل
Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است
Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور

End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور

PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود

PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود


ترکیبات کلید Ctrl :
Ctrl+q
در بعضی از برنامه ها خروج است
Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل
Word, کلا Office , Adobe Photoshop ,internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد
Ctrl+e جستجو در مسیر جاری

Ctrl+r تازه کردن صفحه معادل کلید
F5 و Refresh
Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم
(Undo) این کلید ها یک عمل به جلو میروند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .
Ctrl+i باز کردن قسمت علاقه مندی ها
Favorites
Ctrl+o باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل
File>Open
Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها

Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها

Ctrl+s در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری
.Save
Ctrl+d در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند

(معادل
Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند
Ctrl+f جستجو

Ctrl+h معادل
History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l در اینترنت اکسپلورر معادل
File>Open است
Ctrl+z بازگشت به آخرین عملیات انجام شده
. Undo
Ctrl+x انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
. Cut
Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
. Copy
Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد
. Past
Ctrl+b پنجره سازماندهی علاقه مندیها
(Organize Favorites) را باز می کند
Ctrl+n در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند

Ctrl+F1 در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند

Ctrl+F4 باز کردن لیست پایین رونده
Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز
Ctrl+F10 باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل
File,Edit,....
Ctrl+BackSpace موقع ویرایش متن همان کار
BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند
Ctrl+5 معادل
Select All در اکثر ویرایشگر های متنی
Ctrl+Home درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد

Ctrl+End درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد

Ctrl+Insert کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد
.Copy

ترکیبات کلید Alt :
Alt+A
باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
Alt+D انتقال مکان نما به
Address Bar
Alt+F4 بستن پنجره جاری

Alt+Space Bar معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری

Alt+Esc پیمایش بین پنجره های باز جاری

Alt+Tab سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری

Alt+BackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادل
Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
Alt+Home در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند

Alt+Right Arrow معادل
Forward در مرورگر ویندوز
Alt+Left Arrow معادل
Back در مرور گر ویندوز
Alt+Number ترکیب کلید
Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود : • .
Alt+Enter متعلقات
(Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد
Alt+PrintScreen از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد


ترکیبات کلید Shift :
Shift+F10
معادل راست کلیک
Shift+Del پاک کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاک می شود

Shift+tab وارونه کاری که
Tab انجام می دهد
Shift+Insert فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد
. Paste

ترکیبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز
WinKey+E باز کردن
My Computer در حالت Folders
WinKey+R باز کردن پنجره
Run
WinKey+U باز کردن پنجره
Utility Manager
WinKey+D نمایش دسکتاپ معادل
Show Desktop
WinKey+F جستجو

WinKey+Ctrl+F جستجوی یک کامپیوتر در شبکه

WinKey+L قفل کردن کامپیوتر .یا رفتن به حالت
Swich User
WinKey+M تمامی پنجره های باز را
Minimize می کند
WinKey+Shift+M تمامی پنجره های
Minimize شده را Restore می کند

 


 
 
۱۰ نکته برای عملکرد بهتر درکنکور
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

1) با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید. وسایل مورد نیاز مثل مداد، پاک کن، تراش و ساعت را به همراه داشته باشید. با این کار همه چیز در دسترس شما خواهد بود و نیازی به قرض گرفتن وسایل دیگران پیدا نخواهید کرد.

۲) با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. مثبت اندیشی کنید. همواره این جملات را در ذهن خود تکرار کنید: «من برای امتحان کاملا آماده ام و به خوبی از عهده آن برمی آیم». نگرانی را از خود دور کنید. هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دلشوره صحبت نکنید. بهتر است بدانید که نگرانی همچون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران است.

۳) آرام ولی هوشیار باشید. به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید.

۴) در ابتدا نگاهی گذرا به سوالات بیندازید. حدودا ۱۰ درصد از وقت خود را برای این کار صرف کنید. کلمات کلیدی (در سوالات) را مشخص کنید و برای پاسخ دادن به سوالات زمانبندی کنید. در حالی که سوالات را می خوانید، نکاتی که به ذهنتان می رسد و می تواند مفید باشد را در کنار آنها یادداشت کنید.

۵) برای پاسخگویی به سوالات از یک برنامه منظم پیروی کنید. ابتدا به سوالات ساده تر پاسخ دهید و بعد به آنها که نمره بیشتری دارند. سپس به ترتیب به سوالاتی پاسخ دهید که:
مشکل تر هستند.
جواب دادن به آنها وقت بیشتری می گیرد.
نمره کمتری دارند.

۶) در امتحانات تستی برای انتخاب پاسخ درست دقت کنید.
ابتدا پاسخ هایی را که می دانید اشتباه است، کنار بگذارید.
اگر تست نمره منفی ندارد، از بین پاسخ های باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنید.
اگر امتحان نمره منفی دارد و شما دلیل خاصی برای انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنید.
شک نکنید، معمولا اولین گزینه ای که انتخاب می کنید، پاسخ صحیح است. پس پاسخ خود را تغییر ندهید، مگر این که واقعا به نتیجه قطعی رسیده باشید.

۷) در امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سوالات خوب فکر کنید.
ابتدا نکات مهمی را که راجع به سوالات به ذهنتان می رسد، در چرک نویس یادداشت کنید.
این نکات را به ترتیب شماره گذاری کنید.
سپس آنها را تنظیم کرده و پاکنویس کنید.

۸) در پاسخ به سوالات تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید.
در جمله اول موضوع اصلی را بیان کنید.
مقدمه ای برای آن بنویسید.
سپس موضوع را با جزییات بیشتری شرح دهید.
به سوال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهید. از توضیحات غیرضروری و مثال های اضافی بپرهیزید.

۹) ده درصد از وقت امتحان را برای مرور مطالب کنار بگذارید.
برای ترک کردن جلسه امتحان عجله نکنید.
در انتها تمام سوالات را مرور کنید.
مطمئن شوید که به تمام سوالات پاسخ داده اید.
پاسخ ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورت لزوم جمله بندی، املای کلمات و... را تصحیح کنید.

۱۰) وقتی نتیجه امتحان را گرفتید، آن را بررسی کنید.
▪ به اشکالات خود توجه کرده و سعی کنید در آن زمینه بیشتر مطالعه کنید.
▪ برای امتحانات آخر سال، سوالات امتحانات کلاسی را دوره کنید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
▪ بهترین روش یادگیری را که برای شما موثر بوده، انتخاب کنید.
▪ روش هایی که برای شما کارآیی لازم را نداشته، کنار بگذارید.
▪ سعی کنید بهترین روش را پیدا کرده و بر روی آن تمرین کنید تا به نتیجه مطلوب برسید


 
 
تست کنکور زبان 2
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
 

 

 

76- I’ll give Jack your message when I ……………… him tomorrow.

1) will see

2) see

3) saw

4) am seeing

77- I ………… you at nine o’clock unless I …………. to say I can’t come.

1) will see – phone

2) will see – don’t phone

3) would see – didn’t phone

4) would see – phoned

78- You will all need photos of ………….. for your membership cards.

1) itself

2) myself

3) yourself

4) yourselves

79- All of the people ………….. we asked them to the party can come.

1) who

2) whom

3) which

4) whose

80- How do you like the city? It is more beautiful ………….. I expected.

1) that

2) like

3) than

4) as

81- It’s hardly rained all summer, …………..?

1) isn’t it

2) hasn’t it

3) is it

4) has it

82- Last night the sky was extremely clear, the moon …………. so brightly that we could see our shadow.

1) shined

2) moved

3) rose

4) set

83- Tom said me, ‘‘please keep my baby quiet while I am washing the dirty dishes.’’ Another word for ((quiet)) is …………… .

1) quite

2) calm

3) clean

4) pretty

84- The person who flies an airplane is called ……………. .

1) driver

2) rider

3) pilot

4) painter

85- We ran ……………… of tea when the party was half over.

1) away

2) on

3) off

4) out

 

76ـ گزینه «2» قبل از when آیندة ساده بکار رفته است بنابراین بعد از آن از حال ساده استفاده می‌کنیم.

77ـ گزینه «1» در جملات شرطی گاهی می‌توانیم از unless به جای if استفاده کنیم اما باید بدانیم unless همیشه به همراه فعل مثبت در جمله بکار می‌رود. در ضمن عبارت I can’t come در آخر جمله بیانگر آینده ساده است بنابراین گزینه «1» که شرطی نوع اول است را به عنوان گزینه صحیح انتخاب می‌کنیم.

78ـ گزینه «4» کلمه all بعد از فعل کمکی will اشاره به جمع بودن ضمیر فاعلی you می‌کند. بنابراین چون فاعل جمله you جمع می‌باشد از yourselves استفاده می‌کنیم.

79ـ گزینه «2» بین اسم دو انسان از ضمیر موصولی whom استفاده می‌کنیم.

فاعل انسانی + whom / that / who /  + انسان

80ـ گزینه «3» صفت تفضیلی به همراه than به کار می‌رود.

81ـ گزینه «4» قید تکرار hardly جمله را منفی کرده است. در ضمن بعد از s ُ قسمت سوم فعل (rained) بکار رفته است که بیانگر ماضی نقلی است.

82ـ گزینه «1»

1- درخشیدن

2- حرکت کردن

3- طلوع کردن

4- غروب کردن

 

83- گزینه «2» 

1- کاملاً  

2- ساکت ـ آرام

3- تمیز

4- زیبا

84- گزینه «3»

1- راننده    

2- سوار ـ سوارکار  

3- خلبان

4ـ نقاش  

85ـ گزینه «4» ran out of گذشته فعل run out of می‌باشد. (تمام کردن)

 


 
 
تقدیم به دوستان وبلاگی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
 


 
 
زبان دوم نظری نکته های گرامری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 

 

  

ضمایر موصولی Relative pronouns

whose

ضمایر موصول ضمایری هستند که دو یا چند جمله را به هم ارتباط می دهند.
whose ضمیر موصولی است که حالت مالکیت را بیان می کند.

اسم مورد تملک + whose + انسان
 

1. The children ………… painting prize were given ten pounds each.
a) who
b) that
c) what
d) whose *

2. The writer………….works are always admired by people all over the world is William Shakespeare.
a) whose *
b) whom
c) which
d) who

3. Amin……… father works in this department store is in our class.
a) that
b) which
c) whose *
d) whom

4. The man over there………. name I don’t remember is an artist.
a) who
b) whose *
c) whom
d) that

 

 

Who

Who ضمیر موصولی می باشد که مرجع آن شخص است در حالت فاعلی :

فعل + who + شخص  

 

1- The writer ………..has written this interesting story is very famous.

a) whose
b) whom
c) which
d) who *

2- The mechanic ……..is repairing the car is his friend.
a) whose
b) whom
c) who *
d) which

3- I don’t like people ……… lose their tempers easily.
a) whom
b) who *
c) whose
d) which

4- The man ………..telephoned you lives in this house.
a) whose
b) whom
c) who *
d) which

 

 

whom

مرجع whom شخص است در حالت مفعولی:

فاعل + whom + شخص  

1- The boy ……….you were quarreling with is my cousin.
a) whose
b) whom *
c) which
d) what

2- The lady ……….. I expected hasn’t com in yet
a) whose
b) which
c) whom *
d) what

3- The man …………. They employed has blue eyes.
a) whose
b) which
c) where
d) whom *

4- The man ………..they employed has blue eyes.
a) whose
b) whom *
c) which
d) when

 

 

which

مرجع which شیء و یا حیواناتی می باشد در حالت فاعلی و مفعولی.
فعل یا فاعل + which + شیء یا حیوان  

1- The car ………..was talking us to the airport broke down.
a) which *
b) who
c) whose
d) whom

2- The ladder on ………. I was standing began to slip.
a) whose
b) where
c) which *
d) that

3- The cars …………were fixed yesterday are over there.
a) which *
b) who
c) whore
d) whom

4- The letter ……… he has written is in his room.
a) who
b) whom
c) which *
d) whose

 اگر بعد از ضمیر موصولی who، which، that یک فعل to be قرار گرفت، در صورت حذف ضمیر موصولی باید فعل to be بعد از آن هم حذف شود.  


Who are playing = playing.
Who was injured = injured

1- The boys ………football are my friends.
a) play
b) playing *
c) plays
d) are playing

2- The man ……….in the accident was taken to hospital.
a) who injured
b) injured *
c) whom injured
d) that injured

3- The picture ………… yesterday is over day.
a) was drawing
b) were drawn
c) which was drawing
d) drawn


 
 
نمونه سوال گرامری از کل دروس دبیرستان زمانهای حال ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 

  1-Don’t ask for another book until You …… this one.

1) finish              2) finished                     3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got                     2) gets              3) getting                                  4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped                      4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                          4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                         2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.

1)are losing                   2) are lost                3) lose                      4) have lost

  7- “Is he studying now?”

      “No, he is not. He …….in the afternoon.”

1) doesn’t study             2) not study                3) study                 4) don’t study

 8- The child always cries when her mother ……out of the house.

1)went                          2) had gone                   3) goes                  4) will go

 9- “Doesn’t Mehdi want to sell his car?”  “Yes , He…………”

1)does                    2) doesn’t                     3) sells                          4) wants

  10- “Who can pass the exam?”     “Every body unless they ……..hard enough”

    1) don’t work                        2) work                3) worked              4) won’t work

 11-“Will you pay for my lunch today?” “Not unless you ……..to pay for mine tomorrow.”

1)promise           2) promised            3) will promise          4) would promise

 12-“Are you usually awake at mid night?”

       “No, I ……..until midnight.”

1) am never staying up                                        2) never stay up

3) never stayed up                                             4) might never stay up

 13-“ How long are you going to stay?”      “I’ll wait for him until he …..”

1) comes back                                       2) has come back

3) is going to come back                        4) will come back

 14- At the moment he ………to be getting better.

1) has seemed               2) seems              3) seemed               4) had seemed

15- I ….cook my own meal .

1)often does             2) often have to          3)have to often           4)have often

 16- I see that you ……. your new suit today.

1) are wearing           2) were wearing         3) are worn          4)be were worn

  17- “Does she still live in Tehran?”        “yes , she ….”.

1) is living there still                               2) is still living there

3) still is there living                               4) there is still living

  18- Look! That boy …..to break the window.

1) tries              2) is trying                    3) tried                          4) is tried

 19- “ Is the class busy?”          “Yes , the student are ……. pronunciation.”

1) practice         2) practiced          3) practices                      4) practicing

  20- Just now he ….. his dinner but he says he’ll see you when he’s finished.

1)has had              2) was having                3) is having                        4) had

21- Many countries …..to solve such problems nowadays.

1) are trying                  2) will try                      3) tried                          4) try

 22- Listen! The telephone……

1) ring                           2) rings          3) are ringing                 4) is ringing

  23- They ……to the radio at present.

1) listen                    2) are listening          3) have listened          4) is listening

 24- Listen! Someone …… upstairs.

1) walks               2) was walking              3) walked              4) is walking

    25- “Has he ever been here before?”

        “No , he says that he …….tomorrow.”

1)would came               2) was walking              3) walked             4) is walking

26- Be quiet or you will wake father up, he……..

1)slept              2) sleeps                   3) is sleeping                 4) can sleep

  27- My great grand father …….. a new house nowadays.

1) builds               2) is building                  3)had built                        4) built

 28- Mehdi can’t have the newspaper now because his aunt…….it

1) reads          2) has read                    3) is reading                  4)will read

 29- I think he …..his supper at the moment.

1) has                           2) having                       3)is having                   4) had

 30- For the time being he …..in Shiraz.

1) is studying                 2) will study      3) studied                4) studies

31- “Do you like Dr Irani’s new book?”    “Yes , it’s the best book he……….”.

1) is ever writing      2) has ever written      3) had ever written        4)was ever writin

  32- “Has anybody called today?”

        “The telephone has not rung…. I came”.

1) before               2) for                            3) since                        4) until

  33- I ……to the cinema since last month.

1)didn’t go             2) hadn’t gone   3) haven’t gone             4) wouldn’t go

  34- Since the beginning of the term, we ……a lot of time on tenses.

1) are spending              2) have spent    3) spend                         4) will spend

  35- I ….him so angry.

1)never have seen         2)have never seen         3)am never seeing          4)never am seeing

  36- He ….those jobs since he started work five years ago.

1) was having                2) has had         3) would have had          4) had had

  37- Since when ……….absent from class?

1) is he                  2) was he            3) has he been               4) had he been

  38- I wonder how Ali’s trip was. I don’t know. I haven’t seen him……..

1) since he arrived         2) until he arrived    3) when he arrived   4) by the time he arrived

39- “Do you still work at the library?”     “Oh , no I …there for the last two months.”

1) don’t work      2) didn’t work      3) haven’t worked      4) won’t have worked

  40- I knew everything about the mysterious letter, but up to now I ….to anybody about it.

1) didn’t speak      2) won’t speak  3) haven’t spoken           4) wouldn’t speak

  41- Poor mummy …….the dishes in the kitchen for an hour and there are still plenty of them unwashed.

1) washes           2) washed                     3) is washing                 4) has been washin

42- A: Please call John and tell him we can’t go to visit him today.

        B: But , he …..for us since this morning.

1) was waiting     2) is waiting  3) has been waiting        4) will been waiting

 43- Teacher : you look hot, Mary?

        Mary: I ….all the way to school to be on time.

1) am running      2) had run         3) would run          4) have been running

 44-  “ I can’t decide on which color to buy”

         “You ….for ages, I can’t wait for ever”

1)would hesitate     2) are hesitating      3) hesitating       4) have been hesitating

    45- The patients ……in hospital since 8 o’clock.

1)were waiting              2) have been waited      3)are waiting     4)have been waiting

   46- She …for an hour, and she isn’t tired yet.

1) talks                  2) has talked       3)have built                   4) has been talking

 47- The workers …..that bridge for over a year, but it is not finished yet.

1) are building               2) built              3) have built      4) have been building

48- The children playing volleyball over there ..since half past eight.

1) are playing       2) have been playing      3) had been playing       4) had played

 49- My friend Parviz …..on this difficult problem since 8 o’clock.

1) has been working                              2) had been working

3) is working                                         4) was working

  50- I ……. Mr. Duke because he speaks so fast.

1) never will understand                                     2) never understood

3) have never understood                                   4) has never understood


 
 
شوق دیدار
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 


بی تو On line شبی باز از آن Room گذشتم
همه تن چشم شدم . دنبال ID ی تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از Case وجودم
شدم آن User دیوانه که بودموسط صفحه Room , Desktop یاد تو درخشید
Ding صد پنجره پیچید
شکلکی زرد بخندید
یادم آمد که شبی با هم از آن Chat بگذشتیم


Room گشودیم و در آن PM دلخواسته گشتیم
لحظه ای بی خط و پیغام نشستیم
تو و Yahoo و Ding و دنگ
همه دلداده به یک Talk بد آهنگWindows و Hard و Mother Board
همگی دست برآورده به Keyboard
تو همه راز جهان ریخته در طرز سلامت
من بدنبال تو و معنی درک کلامتیادم آمد که به من گفتی از این عشق حذر کن
لحظه ای چند بر این Room نظر کن
Chat آئینه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به Email ی نگران استباش فردا که PM ات با دگران است
تا فراموش کنی چندی از این Log Out , Room کن
باز گفتم حذر از Chat ندانم
ترک Chat کردن هرگز نتوانم نتوانمروز اول که Email ام به تمنای تو پر زد
مثل Spam تو Inbox تو نشستم
تو Delet کردی ولی من نرمیدم نه گسستم
باز گفتم که تو یک Hacker و من User مستمتا به دام تو درافتم همه Room ها رو گشتم و گشتم
تو مرا Hack بنمودی . نرمیدم . نگسستم
Room ی از پایه فرو ریخت
Hacker ی Ignor تلخی زد و بگریختHard بر مهر تو خندید
PC از عشق تو هنگید
رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگرهم
نگرفتی دگر از User آزرده خبر همنکنی دیگر از آن Room گذر هم
بی تو اما به چه حالی من از آن Room گذشتم


 
 
چیستانهای انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 

 

1. Why was Karl Marx buried at High gate Cemetery in London?

- Because he was dead!

2. What odd number becomes even when beheaded?

- Seven (Seven - E = even)

3. Why is the letter E like London?

- It is the capital in England.

4. What has four wheels and flies?

- A garbage truck.

5. What kind of running means walking?

- Running out of gas!

6. What stays hot even if you put it in a refrigerator?

- Pepper!

7. What can't be used unless broken?

- Eggs!

8. What two words contain thousands of letters?

- Post office.

9. What has nothing but a head and a tail?

- A coin.

10. What did the big chimney say to the little chimney while working?

- You are too young to smoke!

11. What has three hands but only one face?

- A clock.

12. Why is the letter "E" so important?

- Because it is the beginning of "everything"!

13. Who works only one day in the year but never gets fired?

- Santa Clause.

14. When can you have something and nothing at the same time in your pocket?

- When you have a hole in your pocket!

15. Where can you always find money?

- In a dictionary.

16. Why do fish live in water?

- Because cats cannot swim!

17. What is black when it is clean, and white when it is dirty?

- A blackboard.

18. Why are grandpa's false teeth like stars?

- Because they come out at night!

19. What word is pronounced wrong even by native English speakers?

- The word "wrong"!

20. What will make more noise in your house than a dog?

- Two dogs.

 


 
 
ENGLISH JOKES
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 


School Jokes

Mother: "Did you enjoy your first day at school?"
Girl: "First day? Do you mean I have to go back there tomorrow?

 

Teacher: Nick, what is the past participle of the verb "to sing"?
Nick: "What do you think it is, Sir?"
Teacher: "I don't think, I KNOW!"
Nick: "I don't think I know either, Sir!"

 

PUPIL: "Would you punish me for something I didn't do?"
TEACHER: " Of course not."
PUPIL: "Good, because I haven't done my homework."

 

A teacher asked a student to write 55.
Student asked: How?
Teacher: Write 5 and beside it another 5!
The student wrote 5 and stopped.
Teacher: What are you waiting for?
Student: I don't know which side to write the other 5!

 

Little Johnny: Teacher, can I go to the bathroom?
Teacher: Little Johnny, MAY I go to the bathroom?
Little Johnny: But I asked first!

 

Student: Sir, what is an idiot?
Teacher: An idiot is a person who tries to explain his ideas in such a strange and long way that another person who is listening to him can't understand him. Do you understand me?
Student: No.

 

Teacher: Why are you late?
Student: There was a man who lost a hundred dollar bill.
Teacher: That's nice. Were you helping him look for it?
Student: No. I was standing on it.

 

Bank Teller: How do you like the money?
English Student: I like it very much.

 

Teacher: Do you have trouble making decisions?
Student: Well...yes and no.

 

The teacher to a student: Conjugate the verb "to walk" in simple present.
The student: I walk. You walk...
The teacher interrupts him: Quicker please.
The student: I run. You run...

 

S1: Look at your face I know what you had for breakfast
S2: Really? What was it?
S1: Eggs.
S2: No, that was yesterday!

 

Teacher: Did you father help you with your homework?
Student: No, he did it all by himself!

 

Teacher: What are some products of the North of Iran?
Student: I don't know.
Teacher: Of course, you do. Where do you get tea from?
Student: We borrow it from our neighbor!


 
 
داستان کوتاه
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
 

 

Will U Come Here And Make UR Darling Daughter Eat Her Food?

همسرم نواز با صدای بلند گفت، تا کی می خوای سرتو توی اون روزنامه فرو کنی؟ میشه بیای و به دختر جونت بگی غذاشو بخوره؟ 

Farnoosh Tossed The Paper Away And Rushed To The Scene.

شوهر روزنامه رو به کناری انداخت و بسوی آنها رفت 

My Only Daughter, Ava Looked Frightened; Tears Were Welling Up In Her Eyes.

تنها دخترم آوا بنظر وحشت زده می آمد. اشک در چشمهایش پر شده بود 
In Front Of Her Was A Bowl Filled To its Brim With Curd Rice.

ظرفی پر از شیربرنج در مقابلش قرار داشت 

Ava is A Nice Child, Very Intelligent For Her Age.

آوا دختری زیبا و برای سن خود بسیار باهوش بود

I Cleared My Throat And Picked Up The Bowl. 'Ava, Darling, Why Don't U Take A Few Mouthful 
Of This Curd Rice?

گلویم رو صاف کردم و ظرف را برداشتم و گفتم، چرا چند تا قاشق گنده نمی خوری؟ 

Just For Dad's Sake, Dear'. 
Ava Softened A Bit And Wiped Her Tears With The Back Of Her Hands.

فقط بخاطر بابا عزیزم. آوا کمی نرمش نشان داد و با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و گفت 

'Ok, Dad. I Will Eat - Not Just A Few Mouthfuls,But The Whole Lot Of This.

But, U should....' Ava Hesitated.

باشه بابا، می خورم، نه فقط چند قاشق، همه شو می خوردم. ولی شما باید.... آوا مکث کرد 

'Dad, if I Eat This Entire Curd Rice, Will U Give Me Whatever I Ask For?'

بابا، اگر من تمام این شیر برنج رو بخورم، هرچی خواستم بهم میدی؟ 
'Promise'. I Covered The Pink Soft Hand Extended By My Daughter With Mine, And Clinched The Deal.

دست کوچک دخترم رو که بطرف من دراز شده بود گرفتم و گفتم، قول میدم. بعد باهاش دست دادم و تعهد کردم
Now I Became A Bit Anxious. 
'Ava, Dear, U Shouldn't Insist On Getting A Computer Or Any Such Expensive Items.

ناگهان مضطرب شدم. گفتم، آوا، عزیزم، نباید برای خریدن کامپیوتر یا یک چیز گران قیمت اصرار کنی 

Dad Does Not Have That kind of Money Right now. Ok?'

بابا از اینجور پولها نداره. باشه؟ 
 

'No, Dad.  I Do Not Want Anything Expensive'. 
Slowly And Painfully,She Finished Eating The Whole Quantity.

نه بابا. من هیچ چیز گران قیمتی نمی خوام.

و با حالتی دردناک تمام شیربرنج رو فرو داد. 

 


I Was Silently Angry With My Wife And My Mother For Forcing My Child To Eat Something That She Detested.

در سکوت از دست همسرم و مادرم که بچه رو وادار به خوردن چیزی که دوست نداشت کرده بودن عصبانی بودم 
After The Ordeal Was Through, Ava Came To Me With Her Eyes Wide With Expectation.

وقتی غذا تمام شد آوا نزد من آمد. انتظار در چشمانش موج میزد 

All Our Attention Was On Her. 
'Dad, I Want To Have My Head Shaved Off, This Sunday!'

همه ما به او توجه کرده بودیم. آوا گفت، من می خوام سرمو تیغ بندازم. همین یکشنبه 

Was Her Demand.. 
'Atrocious!' Shouted My Wife, 'A Girl Child Having Her Head Shaved Off? 
Impossible!' 
'Never in Our Family!' 
My Mother Rasped. 
'She Has Been Watching Too Much Of Television.  Our Culture is Getting Totally Spoiled With These TV Programs!'

تقاضای او همین بود.  

همسرم جیغ زد و گفت، وحشتناکه. یک دختر بچه سرشو تیغ بندازه؟ غیرممکنه. نه در خانواده ما. و مادرم با صدای گوشخراشش گفت، فرهنگ ما با این برنامه های تلویزیونی داره کاملا نابود میشه
'Ava, Darling, Why Don't U Ask For Something Else? We Will Be Sad Seeing U With A Clean-Shaven Head.'

گفتم، آوا، عزیزم، چرا یک چیز دیگه نمی خوای؟ ما از دیدن سر تیغ خورده تو غمگین می شیم 

'Please, Ava, Why Don't U Try To Understand Our Feelings?'

خواهش می کنم، عزیزم، چرا سعی نمی کنی احساس ما رو بفهمی؟ 

I Tried To Plead With Her. 
'Dad, U Saw How Difficult It Was For Me To Eat That Curd Rice'.

سعی کردم از او خواهش کنم. آوا گفت، بابا، دیدی که خوردن اون شیربرنج چقدر برای من سخت بود

Ava Was in Tears. 
'And U Promised To Grant Me Whatever I Ask For. Now,U Are Going Back On UR Words.

آوا اشک می ریخت. و شما بمن قول دادی تا هرچی می خوام بهم بدی. حالا می خوای بزنی زیر قولت 

It Was Time For Me To Call The Shots. 
'Our Promise Must Be Kept.'

حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم. گفتم، مرده و قولش 
'Are U Out Of UR Mind?' Chorused My Mother And Wife.

مادر و همسرم با هم فریاد زدن که، مگر دیوانه شدی؟ 

'No. If We Go Back On Our Promises She Will Never Learn To Honour Her Own.

نه. اگر به قولی که می دیم عمل نکنیم اون هیچوقت یاد نمی گیره به حرف خودش احترام بذاره 

Ava, UR wish Will B Fulfilled.'

آوا، آرزوی تو برآورده میشه 
With Her Head Clean-Shaven, Ava Had A Round-Face, And Her Eyes Looked Big And Beautiful.

آوا با سر تراشیده شده صورتی گرد و چشمهای درشت زیبائی پیدا کرده بود 

On Monday Morning, I Dropped Her At Her School. 
It Was A Sight To Watch My Hairless Ava Walking Towards Her Classroom.. 
She Turned Around And Waved. I Waved Back With A Smile.

صبح روز دوشنبه آوا رو به مدرسه بردم. دیدن دختر من با موی تراشیده در میون بقیه شاگردها تماشائی بود. آوا بسوی من برگشت و برایم دست تکان داد. من هم دستی تکان دادم و لبخند زدم

Just Then, A Boy Alighted From A Car, And Shouted
'
Ava, Please Wait For Me!'

در همین لحظه پسری از یک اتومبیل بیرون آمد و با صدای بلند آوا را صدا کرد و گفت، آوا، صبر کن تا من بیام 

What Struck Me Was The Hairless Head Of That Boy
'
May Be, That Is The in-Stuff', I Thought.

چیزی که باعث حیرت من شد دیدن سر بدون موی آن پسر بود. با خودم فکر کردم، پس موضوع اینه 
 

'Sir, UR Daughter Ava is Great indeed!' 
Without introducing Herself, A Lady Got Out Of The Car
And Continued, 'That Boy Who is Walking Along With Ur Daughter is My Son Bomi.

خانمی که از آن اتومبیل بیرون آمده بود بدون آنکه خودش رو معرفی کنه گفت، دختر شما، آوا، واقعا فوق العاده ست. و در ادامه گفت، پسری که داره با دختر شما میره پسر منه 

He is Suffering From... Leukemia'. 
She Paused To Muffle Her Sobs
'
Harish Could Not Attend The School For The Whole Of The Last Month
He Lost All His Hair Due To The Side Effects Of The Chemotherapy.

اون سرطان خون داره. زن مکث کرد تا صدای هق هق خودش رو خفه کنه. در تمام ماه گذشته هریش نتونست به مدرسه بیاد. بر اثر عوارض جانبی شیمی درمانی تمام موهاشو از دست داده 
He Refused To Come Back To School Fearing The Unintentional But Cruel Teasing Of The Schoolmates.

نمی خواست به مدرسه برگرده. آخه می ترسید هم کلاسی هاش بدون اینکه قصدی داشته باشن مسخره ش کنن 
Ava Visited Him Last Week, And Promised Him That She Will Take Care Of The Teasing Issue
But, I Never Imagined She Would Sacrifice Her Lovely Hair For The Sake Of My Son !!!!!

آوا هفته پیش اون رو دید و بهش قول داد که ترتیب مسئله اذیت کردن بچه ها رو بده. اما، حتی فکرشو هم نمی کردم که اون موهای زیباشو فدای پسر من کنه 

Sir, You And Your Wife Are Blessed To Have Such A Noble Soul As Your Daughter.'

آقا، شما و همسرتون از بنده های محبوب خداوند هستین که دختری با چنین روح بزرگی دارین 
I Stood Transfixed And Then, I Wept. 
'My Little Angel, You Are Teaching Me How Selfless Real Love Is..........

سر جام خشک شده بودم. و... شروع کردم به گریستن. فرشته کوچولوی من، تو بمن درس دادی که فهمیدم عشق واقعی یعنی چی 


"
The Happiest People On This Planet Are Not Those Who Live On Their Own Terms 
But Are Those Who Change Their Terms For The Ones Whom They Love !!"

 

Think About This

خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی نیستن که آنجور که می خوان زندگی می کنن. آنها کسانی هستن که خواسته های خودشون رو بخاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن

به این مسئله فکر کنین  

 

 


 
 
نکته های طلایی در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 

 

 گروه دانشگاه-یادگیری مکالمه زبان انگلیسی به شکل مطلوب، آرزوی هرفردی است. چه آنها که انگیزه خاصی برای استفاده از این توانایی دارند، مثل سفر به خارج، ادامه تحصیل یا استخدام در یک موسسه خارجی ویا صرفا از روی علاقه و ایجاد ارتباط با جامعه جهانی.همگان بر این اعتقاد هستند که آموزش های زبان در مدارس و دانشگاه های ایران کمکی به مکالمه نمی کند و اطلاعات مربوطه صرفا در محدوده گرامر یا ترجمه متون خلاصه می شود.برخی از خانواده های ایرانی هم چون به سختی یادگیری زبان در بزرگسالی واقف هستند، فرزندان خود را از همان سال های ابتدایی در کلاس های ویژه ثبت نام می کنند.اما بزرگسالان که فرصت شرکت در کلاس را داشته باشند، همیشه به دنبال یک مرکز معتبر هستند و شاید چندین آموزشگاه را تجربه کرده باشند. اما چون صرفا در کلاس حضور به هم می رسانند و وقتی برای تمرین های هفتگی و مطالعه قبل از کلاس نمی گذارند، عملا به جایی نمی رسند.برخی نیز که کار و شغل روزمره اجازه حضور در کلاس را نمی دهد، با خرید انواع کتاب ها و نوارها، تصمیم می گیرند که در منزل یا خودرو، شخصا اقدام به یادگیری کنند که چون اجبار و ضرب العجلی برایشان نیست، به مرور از خیر این شیوه می گذرند و مجموعه ای از کتاب و سی دی و نوار روی دستشان می ماند.آنچه که در این مطلب قصد بیان آن را داریم اشاره به نکته های کلیدی و طلایی در یادگیری مکالمه زبان است که بر اساس تجربه های مختلف بدست آمده است.
سه شرط اصلی برای یادگیری مکالمه زبان:
- انگیزه: تصمیم خود را بگیرید! به چه منظوری می خواهید زبان یاد بگیرید؟ اگر مصمم هستید، آغاز کنید وگرنه وقتتان را تلف خواهید کرد!
- وقت و انرژی: یادگیری زبان یک کار ممتد و وقت گیر است و نباید بین بخش های مختلف آن فاصله انداخت، پس دقیقا مشخص کنید در طول هفته چه زمانهایی را برای یادگیری مکالمه اختصاص می دهید.
- محیط مناسب: هنگام یادگیری زبان باید فضای مناسب و ساکتی رو در نظر داشته باشید تا از تمرکز لازم برخوردار شوید.روی مکان های شلوغ یا ماشین و غیره زیاد حساب نکنید.
شنوایی مهمترین و بهترین روش
مهمترین و مفیدترین روش یادگیری مکالمه، شنوایی است. هر چه از روش شنوایی بیشتر استفاده کنید سرعت یادگیریتان بیشتر می شود. حال چگونه باید نوار ها را گوش کنیم:- به هیچوجه قبل از آنکه برای چند بار نوار درس مورد نظر را گوش نکرده اید، سراغ خواندن متن آن نروید. چون اگر ابتدا متن درس را بخوانید، ممکن است برخی کلمات را غلط تلفظ کنید و این اشتباه دائم با شما خواهد ماند. پس اول نوار را گوش کنید، بعد متن را بخوانید.هر درس را حتی تا 100 بارهم باید گوش کنیم! بله تعجب نکنید، اگر مایل هستید اعتماد به نفس لازم در مکالمه را بدست بیاورید، هر درس را آنقدر گوش می دهید تا حفظ شوید. می توان گفت کلیدی ترین موضوع در مکالمه همین باشد. شما باید متن درس ها را حفظ کنید. بعد با خاموش کردن نوار سعی کنید مثل گوینده آن متن را تکرار کنید. بزرگترین لذت شما زمانی است که یک پاراگراف طولانی را از بر بگویید!فقط با استفاده از هدفون نوار گوش کنیم. به دو دلیل،اول ینکه توانمندیهای یادگیری انسان به نسبت 60 و 40 درصد بین بینایی و شنوایی تقسیم می شود. اگر بخواهیم توان بینایی ما به کمک شنوائیمان بیاید، باید چشمهایمان را ببندیم،( تصور کنید در جایی نشسته و با کسی صحبت می کنید، همکارتان به شما نزدیک می شود و در گوش شما مطلبی را توضیح می دهد.. در آن لحظه که دارید به مطلب او گوش می کنید، به کجا نگاه می کنید؟ با اینکه چشمانتان باز است، اما در واقع به هیچ جا نگاه نمی کنید چون تمام هوش و حواس شما به فهمیدن حرف های او معطوف است!) هدفون نیز نوعی پچ پچ در گوش شماست که باعث می شود توجه شما به طور کامل به گفتار نوار و گوینده جلب شود.دوم اینکه صدایی که از هدفون در می آید به دلیل نزدیکی به پرده گوش انسان، برای مدتها در محدوده ورودی گوش باقی می ماند و در یک حرکت رفت و برگشت مرتب تکرار می شود و شما سود بیشتری از آن می برید!اگر سی دی تصویری هم می بینید باید همانند سینما فضا را تاریک کنید تا هیچ چیز دیگری توجه شما را به هم نزند.در مرحله بعد وقتی با خواندن متن به طور کامل با بحث آشنا شدیم، باید صدای خود را ضبط کنیم. یک نوار خالی آماده کنید و هر متنی را که حفظ کردید، بدون نگاه کردن به کتاب، در آن ضبط کنید. البته در ابتدا این کار سخت خواهد بود اما اگر بخشی را فراموش کردید، به جای مراجعه به کتاب، مجددا آن بخش را گوش کنید. بعد دوباره صدای خود را ضبط کنید. تازه وقتی به صدای خود گوش کردید خواهید فهمید چقدر در لهجه و تلفظ کلمات پیشرفت کرده اید..! فراموش نکنید برای رسیدن به لهجه مناسب، شما باید همانند یک مقلد صدا یا یک بازیگر تئاتر، نحوه گویش گوینده را تقلید کنید. حتی اگر طرف یک پیرزن یا بچه باشد مثل او حرف بزنید. توجه داشته باشید، اگر سعی کنید دقیقا مثل نوار حرف بزنید، کلمات بیشتری به خاطرتان می آید، چون شما دقیقا همانی را می گویید که شنیده اید!!، اما اگر با لهجه خودتان حرف بزنید، دیگر شنیده های شما دردی را دوا نمی کند، چون ذهن شما، آنها را چیز دیگری فرض می کند.بهترین تمرین گفتار، در مقابل آینه است. در این روش اعتماد به نفس خود را نیز تقویت می کنید.نکته قابل توجه این که کسانی که مرتب به شما توصیه می کنند، زیاد نوار یا رادیو گوش دهید یا فیلم زبان اصلی ببینید، درست می گویند، اما اینکار به گفتار شما کمکی نمی کند بلکه تنها فایده اش، آشنایی گوش شما با فرکانس هاس ویژه مکالمه زبان است. حتی اگر معنی کلمات را نفهمید، باز هم گوش کنید.. بعدا که با معانی آشنا شدید، ذهن شما همانند پازل این کلمات را کنار هم قرار می دهد و برداشت لازم را از گفتار به عمل می آورد. تمرین، گرامر، دیکته، حفظ لغت و جمله سازی،همه این موارد را فراموش کنید.در مراحل اولیه یادگیری مکالمه، اجبار نداشته باشید که تمرین حل کنید، دیکته بنویسید، گرامر کار کنید.فقط گوش کنید، حفظ کنید و صدای خود را ضبط کنید.. تا آنجا پیش روید که از لهجه و سرعت گفتار خود راضی شوید.پرداختن به بحث گرامری، شما را از هدفتان دور می کند.شما در حین حفظ مطلب، به طور ناخودآگاه گرامر را هم رعایت می کنید و این روش ماندگار تر است تا اینکه با هدف قبلی بخواهید نکته های گرامری را در جملات خود بکار ببرید.به دنبال یادگیری یا حفظ لغات هم نباشید. با دیکشنری خداحافظی کنید.! شما فقط جملات یا عبارت ها را یاد می گیرید نه کلمات. هزاران هزار کلمه هم که بلد باشید اگر نتوانید در جمله بکار ببرید، به چه دردتان می خورد؟ به یاد داشته باشید ما نباید خودمان جمله بسازیم بلکه جملات آماده را حفظ می کنیم.فراموش نکنید، شما فقط و فقط جملاتی را می توانید در گفتار خود بکار ببرید که قبلا عین آن را خوانده یا شنیده باشید! در غیر اینصورت مثل یک دانش آموز با ادب، بگویید هنوز نخوندیم آقا...! اگر تلاش کنید که یک جمله جدید بسازید یعنی به طور کلی عکس روش مورد نظر ما عمل می کنید. آیا وقتی شما فارسی حرف می زنید جمله سازی می کنید؟ قطعا جواب منفی است برای اینکه جملاتی که می خواهید بگویید قبلا بارها خوانده اید یا بگوشتان آشناست.خیالتان راحت باشد، آنقدر جمله های متعدد حفظ خواهید کرد که نیاز به جمله سازی پیدا نمی کنید.مکالمه زبان را وارد زندگی خود کنیدیکی از اشتباهات بزرگ شیوه تدریس زبان در مدارس ما، تفاوت آن با نحوه حرف زدن یک نوزاد است. وقتی فرزند شما متولد می شود اولین کلماتی که با آنها آشنا می شود، بعد از بابا و ماما، افعال امر هستند، مثل بیا، بشین، دست نزن، جیزه!، دهنتو باز کن، بگو ماما، بخند و....اما ما در مدارس با جملات کامل خبری شروع می کنیم
teacher a is Hestubent a am Iاین موضوع را می توان بزرگترین نقص نظام آموزش زبان انگلیسی در مدارس دانست. تحصیلکردگان دانشگاهی ما هنوز نمی توانند فرق بین get، take و put را بخوبی درک کنند، چون تنها با کاربرد امری این افعال جایگاه واقعی آنها مشخص می شود.
چند پیشنهاد:
 چند شب پشت سر هم در حالیکه اعضای خانواده شما متوجه نیستند، ضبط صوت خود را روشن کنید تا مکالمات عادی افراد داخل منزل( مثلا حین صرف شام) ضبط شود.در مرحله بعد تمام جملات رد و بدل شده بین اعضای خانواده را از روی نوار در دفتر خود بنویسید. چون چند شب پشت سر هم ضبط کرده اید، خواهید دید که برخی جمله ها تکراری است، انها را حذف کنید.- به کمک استاد خود یا یک کسی که زبان خوبی دارد، این جملات را تر جمه کنید.- جملات را حفظ کنیدهمین...الان شما قادر هستید با همین جملاتی که حفظ کردید در منزل انگلیسی حرف بزنید!!! چون گفتار های خانوادگی و روزمره ما بسیار محدود و اکثرا تکراری هستند.
 از این شاخه به آن شاخه نپرید، روش های گوناگون را امتحان نکنید، انواع نوارها و کتابها را نخرید.. تنها یک مجموعه کتاب و نوار را تهیه و با همان ها شروع کنید. برخی یادداشت ها و تذکر های ی روزمره خود را انگلیسی بنویسید...تذکرات به خودتان...دوستان یا اعضای خانواده..قوانین منزل یا محل کار..جملات کوچکی هستند ولی همیشه یادتان می ماند. ترجمه متون را از طریق یادگیری مکالمه انجام دهید...مکالمه شما که پیشرفت کند خود بخود در ترجمه هم موفق می شوید.نکته آخر: در جای جای محل کار و منزل خود جملات مهم را بنویسید و نصب کنید تا هر روز در مقابل چشمانتان باشد جمله..نه لغت!!!


 
 
آسیب‌شناسی آموزش زبان‌ انگلیسی در مدارس ایرانی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 

 

زبان دوم، الفبای فراموش‌شده

زهرا باقری شاد :‌تمام دیپلمه‌ها دست‌کم نمره شش سال آموزش زبان انگلیسی را در بایگانی کارنامه‌های خود دارند اما این کارنامه‌ها نماد هرچه که باشند، باسوادی یا بی‌سوادی افراد، حکم کوله‌باری سبک از دانسته‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان ایرانی را دارند.

 

له‌باری که دانش‌آموزان به اتکای آن نمی‌توانند حتی یک نامه کوتاه به زبان بین‌المللی انگلیسی بنویسند و توانایی مکالمه‌ای مختصر در حد یک گفت‌وگوی روزمره را هم ندارند.
شش سال آموزش زبان انگلیسی در بیشتر مدرسه‌های ایرانی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش و زبان‌شناسی تنها صرف وقت و اتلاف زمان محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که برخی از دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیل شدن یا حتی در زمان تحصیل و به موازات برنامه‌های آموزشی مدرسه، به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های آزاد می‌پردازند و به تدریج نیز بر تعداد متقاضیان حضور در این آموزشگاه‌ها افزوده می‌شود.
بر همین اساس کارشناسان ضعف دانش‌آموزان ایرانی را در یادگیری زبان، تنها به فضای آموزش رسمی مرتبط می‌دانند و از دانش‌آموزان به عنوان افرادی علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی نام می‌برند که مشکلات متعددی چون ناکارآمد بودن محتوای کتاب‌های درسی زبان انگلیسی و کم‌بودن ساعت‌های تدریس از انگیزه آنها در یادگیری این زبان کاسته است.

آموزش زبان از سال اول راهنمایی، یک کار غیرکارشناسانه
پس از مخالفت با اجرای طرحی مبنی بر تدریس آزمایشی زبان انگلیسی در مدرسه‌های ابتدایی که در زمان وزارت مرتضی حاجی به صورت پیشنهادی مطرح شده بود، آموزش این زبان همچنان با روند همیشگی از سال اول راهنمایی آغاز می‌‌شود و این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان عرصه تعلیم و تربیت، این دوره را برای آغاز آموزش یک زبان خارجی به دانش‌آموزان زمان مناسبی نمی‌دانند.دکتر احد نویدی، عضو پژوهشگاه تعلیم و تربیت یکی از این کارشناسان است که نسبت به زمان آغاز تدریس زبان انگلیسی در سال اول راهنمایی دیدگاهی منتقدانه دارد و آن را یک کار غیرکارشناسی می‌داند.
او می‌گوید: «توجه داشته باشیم که هرچه یادگیری از سنین بالاتر شروع شود، باید در مغز یک حافظه جانبی هم تشکیل شود. تشکیل همین حافظه جانبی یک مشکل اساسی است که البته امکان آن نیز در روش‌های تدریس مدارس ایرانی وجود ندارد».
شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش نیز معتقد است آموزش زبان انگلیسی هرچه از سنین پایین شروع شود موفق‌تر است و تدریس زبان انگلیسی را حتی پیش از دبستان هم مفید ارزیابی می‌کند.
حمیدرضا حصارکی، مدرس زبان انگلیسی و مسوول دوره‌های زبان بخش متوسطه منطقه 17 آموزش و پرورش تهران یکی دیگر از کارشناسانی است که تدریس نشدن زبان انگلیسی را در دوران ابتدایی یک تصمیم سلیقه‌ای می‌داند و معتقد است این تصمیم سلیقه‌ای از بار علمی مناسب برخوردار نیست.
این کارشناس با تاکید بر ضرورت استفاده از تئوری زبان‌شناسی برای برنامه‌ریزی آموزش زبان‌های خارجی به «تهران امروز» می‌گوید: «براساس یکی از نظریه‌های زبان‌شناسی، اوج یادگیری بین 11 تا 14 سال است، با این توضیح که بعد از 14 سالگی در مغز پدیده‌ای به نام یکسان‌سازی اتفاق می‌افتد و قدرت یادگیری کمتر می‌شود اما این نظریه به این معنا نیست که پیش و پس از این دوران، آموزش و یادگیری انجام نگیرد. به همین دلیل پیش از انقلاب حتی در آمادگی‌ها و مدارس ابتدایی هم زبان انگلیسی همراه کتاب‌هایی که برای همان دوران سنی طراحی شده بودند، به بچه‌ها آموزش داده می‌شد.»

ترکیبی از مباحث غیرضروری
نگاه برنامه‌ریزان دفتر تالیف کتاب‌های درسی نسبت به آموزش زبان، یک مقوله کاربردی نیست. این را حصارکی می‌گوید و همین فقدان نگاه کاربردی را مهم‌ترین مشکل بر سر راه یادگیری زبان انگلیسی توسط دانش‌آموزان می‌داند.
او می‌گوید: «کتاب‌های درسی زبان انگلیسی در ایران تنها براساس مهارت‌های خواندن و ترجمه تالیف شده‌اند، در حالی که حتی اگر بحث بر سر تقویت این دو مهارت باشد، ما در این دو مقوله هم موفق نبوده‌ایم و فقط معجونی از نکات غیرضروری و گرامرهای غیرکاربردی را در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی گنجانده‌ایم.»
به اعتقاد این کارشناس، در تمام دنیا، هدف اصلی آموزش زبان‌های خارجی برقراری ارتباط است. بر همین اساس هدف از یادگیری زبان انگلیسی هم باید افزایش مهارت مکالمه باشد که این مساله در آموزش و پرورش ایران نادیده گرفته می‌شود.حصارکی با تاکید بر اینکه در میان مهارت‌هایی چون خواندن، نوشتن، صحبت‌کردن و شنیدن، اولویت با شنیدن است، می‌افزاید: «اگرچه این 4 مهارت در یادگیری یک زبان خارجی باید با هم و هم‌تراز هم تقویت شوند اما آنچه که مهم‌تر از سایر مهارت‌هاست، اولویت‌دادن به شنیدن است.
دانش‌آموزان ما متاسفانه وسایل کمک‌آموزشی لازم در این زمینه را در اختیار ندارند و امکان شنیدن زبان انگلیسی، چه از طریق ضبط‌صوت و چه در لابراتوارهای زبان برای آنها وجود ندارد».
کم ‌بودن ساعت تدریس زبان انگلیسی، یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان، آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند و سه ساعت در هفته را برای آموزش این زبان کافی نمی‌دانند، در حالی که به گفته آنها، شرایط غیراستاندارد آموزش هم، مشکلات ناشی از این کمبود وقت را تشدید می‌کند.در این میان بی‌علاقه‌بودن دانش‌آموزان ایرانی به فراگیری زبان انگلیسی، نظریه‌ای است که مسوول دوره‌های زبان بخش متوسطه منطقه 17 آن را تایید نمی‌کند و می‌گوید: «من تصور می‌کنم که دانش‌آموزان ما خیلی هم به زبان انگلیسی علاقه دارند اما چون ابزارهای اولیه یادگیری را برای آنها فراهم نکردیم و به آنها احساس راحت‌بودن با این درس را نیاموختیم، با این تصور زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند که مجموعه‌ای از فرمول‌های گرامری و لغت‌های دشوار است، در حالی که فراگیری زبان انگلیسی با درس‌هایی مثل ریاضیات و فیزیک، تفاوت بسیاری دارد.»
تدریس زبان انگلیسی بدون در نظر گرفتن طبیعت آن و به شیوه فرمولی و دستوری به اعتقاد کارشناسان آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف آموزش روش مناسبی نیست چرا که فرمول‌ها و دستورهای متداول در درس‌های علمی همچون فیزیک، شیمی و ریاضیات در درس زبان کارایی ندارند و دانش‌آموزان را تنها در پاسخگویی به سوالات چهار گزینه‌ای توانمند می‌سازند.

معلمان در مهارت‌های زبان مشکل دارند
پایین بودن سطح علمی مدرسان زبان انگلیسی در مدارس سال‌هاست که از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. بسیاری بر این باورند که خود دبیران این رشته هنوز بر مهارت‌های یادگیری زبان انگلیسی تسلط کافی ندارند و به همین دلیل از عهده تقویت این مهارت‌ها در دانش‌آموزان برنمی‌آیند.
نویدی در این‌باره می‌گوید: «بیشتر معلمان زبان در کشور ما مکالمه بلد نیستند پس چطور می‌توانند به دانش‌آموزان مهارت مکالمه و صحبت کردن به زبان انگلیسی را بیاموزند؟ بسیاری از آنها در فهم معنای جملات به زبان انگلیسی مشکل دارند نمی‌توانند به خوبی ترجمه کنند به همین دلیل ممکن نیست مهارت‌هایی را که خود ندارند به دانش‌آموزان انتقال دهند.»به اعتقاد نویدی، استخدام معلم زبان انگلیسی در آموزش و پرورش کشور ما تنها براساس مدرک این رشته صورت می‌گیرد و نظارتی بر کارایی معلمان این رشته از سوی آموزش و پرورش وجود ندارد.
این پژوهشگر می‌افزاید: «البته اگر معلم سواد هم داشته باشد انگیزه‌ای برای آموزش ندارد چون درگیر همان مشکلاتی است که سایر معلمان با آن دست به گریبانند. علاوه بر اینکه می‌داند نتیجه کارش چه مثبت باشد و چه منفی، نه تشویق خواهد شد و نه توبیخ.»

زبان انگلیسی یک مهارت پایه تلقی نمی‌شود
نگاه برنامه‌ریزان در آموزش و پرورش به یادگیری زبان انگلیسی به‌گونه‌ای است که آن را یک مقوله غیرفعال ارزیابی می‌کنند درحالی که کارشناسان زبان انگلیسی آن را مقوله‌ای فعال می‌دانند که باید به صورت یک مهارت پایه به دانش‌آموزان آموزش داده شود.
از سوی دیگر زبان انگلیسی که آشنا نبودن با آن در دنیا نوعی بی‌سوادی محسوب می‌شود در آموزش و پرورش ایران هنوز به عنوان یک مهارت پایه تلقی نشده و به اعتقاد نویدی این تفکر آموزشی به تمام جامعه تسری یافته است. این پژوهشگر می‌گوید: «وظیفه آموزش عمومی این است که در دانش‌آموزان مهارت‌های پایه ایجاد کند اما هنوز در جامعه ما و در سیستم آموزشی کشور این فهم حاصل نشده که زبان انگلیسی یک مهارت پایه است البته ما درباره سایر مهارت‌های پایه هم مشکل داریم و شواهد موجود گویای این است که ما به‌طور کلی در آموزش و پرورش رسمی با شکست مواجه شده‌ایم همان‌طور که بچه‌های ما در مدرسه احساس مسوولیت و مشارکت را یاد نمی‌گیرند به همین ترتیب زبان انگلیسی را هم نمی‌آموزند و این پدیده کلی است.»
نویدی همچنین بر این باور است که در کشور ما هنوز پس‌مانده‌ای از نگرش‌های منفی به زبان انگلیسی وجود دارد و این زبان به عنوان یک زبان بیگانه در سیستم آموزشی ما مغفول مانده است. به گفته او، دانش‌آموزانی هم که در خارج از مدرسه و در آموزشگاه‌های آزاد به فراگیری زبان انگلیسی می‌پردازند در واقع به واسطه نوعی هدایت خانوادگی به یادگیری زبان متمایل شده‌اند و تسلط آنها بر زبان انگلیسی جزو افتخارات آموزش و پرورش رسمی به حساب نمی‌آید.

واگذاری مسوولیت آموزش زبان به بخش خصوصی
آموزش زبان انگلیسی در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی به صورت غیررسمی در دوره ابتدایی نیز ارائه می‌شود. در حالی که به گفته کارشناسان نظر مسوولان آموزش و پرورش به این مساله مثبت نیست. با وجود این برخی از مدارس غیرانتفاعی حتی نمره زبان انگلیسی را در کارنامه دانش‌آ‌موزان ابتدایی هم لحاظ می‌کنند تا به نوعی مشوق یادگیری این زبان در دانش‌آموزان باشند.
حصارکی در حالی که این شیوه را مفید ارزیابی می‌کند، می‌گوید: «امروز مدرسه‌های غیرانتفاعی خیلی راحت با مجموعه افراد مجرب در زمینه آموزش زبان انگلیسی قرارداد همکاری می‌بندند و این گروه برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی می‌کنند. به این ترتیب می‌توان حضور بخش خصوصی را در آموزش زبان انگلیسی مفید تلقی کرد چون بخش خصوصی همیشه برای اثبات خودش و به این دلیل که هزینه می‌کند و می‌خواهد بازدهی داشته باشد بهتر از بخش دولتی کار می‌کند.»
عبداللهی هم واگذاری تدریس زبان انگلیسی به موسسه‌های خصوصی و نظارت دولت را بر عملکرد آنها راهکاری برای ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان در این زمینه می‌داند و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان دیگر نیز با تاکید بر مفید نبودن عملکرد دولت در آموزش زبان، با واگذاری این مسوولیت به بخش خصوصی موافقند. اگر چه آنها ناکارآمد بودن سیستم آموزش رسمی را تنها در یادگیری زبان انگلیسی خلاصه نمی‌کنند و بازدهی آموزش زبان عربی را نیز در مدارس ضعیف می‌دانند. با وجود اینکه تاکید بر یادگیری زبان عربی در سیستم آموزش رسمی ایران بیشتر است، اما به اعتقاد کارشناسان سرنوشت آموزش این زبان نیز مشابه سرنوشت آموزش زبان انگلیسی است و دانش‌آموزان ایرانی در هر دو مقوله با مشکلاتی در ترجمه، صحبت و درک متن مواجه هستند. بر همین اساس ارزیابی صاحب‌نظران آموزش و پرورش بر نادرست بودن شیوه‌های تالیف و تدریس همه زبان‌های خارجی در سیستم آموزش رسمی متمرکز شده و انتقادات متعدد دراین زمینه گویای نادیده گرفتن زبان‌های خارجی به عنوان مهارت‌های پایه آموزشی از سوی نهاد آموزش و پرورش است؛ نهادی که خروجی آن در آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگر به قدری ضعیف است که حتی برای نوشتن یک نامه رسمی و کوتاه هم کفایت نمی‌کند.


 
 
تست کنکور زبان ( 1 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 

 

Section A: Grammar and vocabulary

 

1- People . . . . . . . think too much of themselves are rarely admired by others.

1) whose

2) who

3) whom

4) that they

 

2- Did your brother leave when you arrived? No, he . . . . . . before I got there.

1) was leaving

2) has lieft

3) had left

4) left

 

3- Most of these buldings . . . . . . last year.

    1) had built

2) have been   built

3) built

4) were built

4- He is . . . . . . boy that I have ever met.

1) the most clever

2) the cleverest

3) very clever

4) more clever

5- Parents should . . . . . . their children to behave well.

1) educate

2) insist

3) realize

4) refuse

6- The result of the examination shows that their teacher hasn't . . . . . . them for it.

1) answered

2) decided

3) produced

4) prepared

7- Reza and his brother are very tall, but their father is . . . . . .

1) average

2) relaxed

3) harmful

4) certain

8- The policeman asked me, "when did the accident . . . . . . ?"

1) record

2) recall

3) exist

4) occur

9- It's all right to borrow money occasionally, but  don't let it become a . . . . . .

1) behaviour

2) habit

3) force

4) fortune

10- When you are . . . . . , you are not able to think clearly.

1) individual

2) admired

3) cruel

4) confused

    

Buses and streetcars usually provide the public transportion in cities in the United States. Most cities also have subways. Buses and streescars have regular routes and they stop regularly two or three blocks. The fare is usually around fifteen or twenty cents.In some cities one company owns the entire transportation system. Other cities have several transportation systems owned by companies. Some cities own and operate their own transportation systems. Streetcars go on tracks and use electricity. Subway trains run underground. They are usually faster than buses or streetcars. In most cities, the passenger puts his fare into the fare-box close to the door when he gets on. Sometimes he has to change buses or streetcars to get where he is going.

     Then he gets a transfer, this is a ticket that he can use to get on another bus or streetcar without paying another fare.

     In some cities, there is no charge for a transfer. In other cities a person must pay a few cents for a transfer.

11- From the passage we understand that:

1) Public transportation systems are owned by a single company all over the U.S.

2) Each city owns and operates its own transportation system.

3)A transfer is a kind of subway which moves on tracks.

4) Streetcars were used before buses or subways in most cities.

12- Streetcars have . . . . . . .

1) regular routes and go on tracks and use electricity.

2) regular stops and run underground.

3) several transportation systems owned by passengers.

4) transfers owned by transportation systems.

13- A transfer is a kind of . . . . . . .

1) bus moving in a lot of routes.

2) subway which has stops all over the city.

3) ticket for which one must pay a few cents in some cities.

4) fare paid for having a more comfortable seat.

14- What do buses and streetcars usually provide in big cities?

1) regular routes

2) public transportation

3) fare-boxes

4) electricity

15- Which one is the fastest?

1) bikes


 
 
لغت مهم تافل 5000
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 

 

egregious adj. Extreme. egress n. Any place of exit. eject v. To expel.

elapse v. To quietly terminate: said of time.

elasticity n. That property of matter by which a body tends to return to a former shape after being changed.

electrolysis n. The process of decomposing a chemical compound by the passage of an electric current.

electrotype n. A metallic copy of any surface, as a coin. elegy n. A lyric poem lamenting the dead.

element n. A component or essential part.

elicit v. To educe or extract gradually or without violence. eligible adj. Qualified for selection.

eliminate v. To separate and cast aside.

Elizabethan adj. Relating to Elizabeth, queen of England, or to her era.

elocution n. The art of correct intonation, infiection, and gesture in public speaking or reading.

eloquent adj. Having the ability to express emotion orfeeling in lofty and impassioned speech. elucidate v. To bring out more clearly the facts concerning.

elude v. To evade the search or pursuit of by dexterity or artifice.

elusion n. Evasion.

emaciate v. To waste away in fiesh.

emanate v. To flow forth or proceed, as from some source. emancipate v. To release from bondage.

embargo n. Authoritative stoppage of foreign commerce or of any special trade. embark v. To make a beginning in some occupation or scheme.

embarrass v. To render flustered or agitated.

embellish v. To make beautiful or elegant by adding attractive or ornamental features. embezzle v. To misappropriate secretly.

emblazon v. To set forth publicly or in glowing terms. emblem n. A symbol.

embody v. To express, formulate, or exemplify in a concrete, compact or visible form. embolden v. To give courage to.

embolism n. An obstruction or plugging up of an artery or other blood-vessel. embroil v. To involve in dissension or strife.

emerge v. To come into view or into existence.

emergence n. A coming into view.

emergent adj. Coming into view.

emeritus adj. Retired from active service but retained to an honorary position. emigrant n. One who moves from one place to settle in another.

emigrate v. To go from one country, state, or region for the purpose of settling or residing in another. eminence n. An elevated position with respect to rank, place, character, condition, etc. eminent adj. High in station, merit, or esteem.

emit v. To send or give out.

emphasis n. Any special impressiveness added to an utterance or act, or stress laid upon some word. emphasize v. To articulate or enunciate with special impressiveness upon a word, or a group of words.

emphatic adj. Spoken with any special impressiveness laid upon an act, word, or set of words. employee n. One who works for wages or a salary.

employer n. One who uses or engages the services of other persons for pay. emporium n. A bazaar or shop.

empower v. To delegate authority to.

emulate v. To imitate with intent to equal or surpass. enact v. To make into law, as by legislative act. enamor v. To inspire with ardent love.

encamp v. To pitch tents for a resting-place.

encomium n. A formal or discriminating expression of praise. encompass v. To encircle.

encore n. The call for a repetition, as of some part of a play or performance. encourage v. To inspire with courage, hope, or strength of mind.

encroach v. To invade partially or insidiously and appropriate the possessions of another. encumber v. To impede with obstacles.

encyclical adj. Intended for general circulation.

encyclopedia n. A work containing information on subjects, or exhaustive of one subject. endanger v. To expose to peril.

endear v. To cause to be loved.

endemic adj. Peculiar to some specified country or people.

endue v. To endow with some quality, gift, or grace, usually spiritual. endurable adj. Tolerable.

endurance n. The ability to suffer pain, distress, hardship, or stress of any kind without succumbing. energetic adj. Working vigorously.

enervate v. To render ineffective or inoperative. enfeeble v. To debilitate.

enfranchise v. To endow with a privilege, especially with the right to vote.

engender v. To produce.

engrave v. To cut or carve in or upon some surface. engross v. To occupy completely.

enhance v. To intensify.

enigma n. A riddle.

enjoin v. To command.

enkindle v. To set on fire.

enlighten v. To cause to see clearly.

enlist v. To enter voluntarily the military service by formal enrollment. enmity n. Hatred.

ennoble v. To dignify.

enormity n. Immensity.

enormous adj. Gigantic.

enrage v. To infuriate.

enrapture v. To delight extravagantly or intensely. enshrine v. To keep sacred.

ensnare v. To entrap.

entail v. To involve; necessitate.

entangle v. To involve in difficulties, confusion, or complications. enthrall v. To bring or hold under any overmastering influence. enthrone v. To invest with sovereign power.

enthuse v. To yield to or display intense and rapturous feeling. enthusiastic adj. Full of zeal and fervor.

entirety n. A complete thing.

entomology n. The branch of zoology that treats of insects. entrails n. pI. The internal parts of an animal.

entreaty n. An earnest request.

entree n. The act of entering.

entrench v. To fortify or protect, as with a trench or ditch and wall. entwine v. To interweave.

enumerate v. To name one by one.

epic n. A poem celebrating in formal verse the mythical achievements of great personages, heroes, etc.

epicure n. One who cultivates a delicate taste for eating and drinking. Epicurean adj. Indulging, ministering, or pertaining to daintiness of appetite.

epicycle n. A circle that rolls upon the external or internal circumference of another circle. epicycloid n. A curve traced by a point on the circumference of a circle which rolls upon another circle.

epidemic n. Wide-spread occurrence of a disease in a certain region. epidermis n. The outer skin.

epigram n. A pithy phrasing of a shrewd observation.

epilogue n. The close of a narrative or dramatic poem. epiphany n. Any appearance or bodily manifestation of a deity.

episode n. An incident or story in a literary work, separable from yet growing out of it. epitaph n. An inscription on a tomb or monument in honor or in memory of the dead. epithet n. Word used adjectivally to describe some quality or attribute of is objects, as in "Father Aeneas."

epitome n. A simplified representation. epizootic adj. Prevailing among animals.

epoch n. A interval of time, memorable for extraordinary events. epode n. A species of lyric poems.

equalize v. To render uniform.

equanimity n. Evenness of mind or temper. equestrian adj. Pertaining to horses or horsemanship. equilibrium n. A state of balance.

equitable adj. Characterized by fairness.

equity n. Fairness or impartiality.

equivalent adj. Equal in value, force, meaning, or the like. equivocal adj. Ambiguous.

equivocate v. To use words of double meaning. eradicate v. To destroy thoroughly.

errant adj. Roving or wandering, as in search of adventure or opportunity for gallant deeds. erratic adj. Irregular.

erroneous adj. Incorrect.

erudite adj. Very-learned.

erudition n. Extensive knowledge of literature, history, language, etc. eschew v. To keep clear of.

espy v. To keep close watch.

esquire n. A title of dignity, office, or courtesy.

essence n. That which makes a thing to be what it is. esthetic adj. Pertaining to beauty, taste, or the fine arts. estimable adj. Worthy of respect.

estrange v. To alienate.

estuary n. A wide lower part of a tidal river.


 
 
تقدیم به همه دوستانی که از مطالب این وبلاگ استفاده می نمایند
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانشجویان ایران زمین
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به معلمان ایران
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دبیران زبان انگلیسی ایران
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانش آموزان کلاس دوم ریاضی دبیرستان دانش پژوهان اردبیل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانش آموزان کلاس اول C دانش پژوهان اردبیل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانش آموزان کلاس اول B دانش پژوهان اردبیل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانش آموزان کلاس اول A دبیرستان دانش پژوهان اردبیل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دانش آموزانم در دبیرستان دانش پژوهان اردبیل
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
تقدیم به دوستان نوجوان
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
 


 
 
بهاران در راهند
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
 


 
 
چند توصیه پزشکی مفید
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 


Answer the phone by LEFT ear
برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن


Do not drink coffee TWICE a day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

Do not take pills with COOL water
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

Do not have HUGE meals after 5pm
بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.

Reduce the amount of TEA you consume

مصرف چای روزانه را کم کنید

Reduce the amount of OILY food you consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

Drink more WATER in the morning, less at night
در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.

Keep your distance from hand phone CHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

Do not use headphones/earphone for LONG period of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.

Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping
بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.

When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.

Forward this to those whom you CARE about
لطفا" به هرکسی که نگران سلامتی او هستید بفرستید.


 
 
Children's Answers to Marriage Questions
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

1- HOW DO YOU DECIDE WHO TO MARRY?

   - You got to find somebody who likes the same stuff. Like, if you like sports, she should like it that you like sports, and she should keep the chips and dip coming.

                                                                   Alan, age 10

 

    - No person really decides before they grow up who they're going to marry. God decides it all way before, and you get to find out later who you're stuck with.

Kirsten, age 10

 

2- WHAT IS THE RIGHT AGE TO GET MARRIED?

    - No age is good to get married at. You got to be a fool to get married.

Freddie, age 6

 

3- HOW CAN A STRANGER TELL IF TWO PEOPLE ARE MARRIED?

    - You might have to guess, based on whether they seem to be yelling at the same kids.

Derrick, age 8

 

4- WHAT DO YOU THINK YOUR MOM AND DAD HAVE IN COMMON?

    - Both don't want any more kids.

Lori, age 8

 

5- WHAT DO MOST PEOPLE DO ON A DATE?

   -  Dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough.

Lynnette, age 8

 

    - On the first date, they just tell each other lies and that usually gets them interested enough to go for a second date.

Martin, age 10

 

 

6- WHAT WOULD YOU DO ON A FIRST DATE THAT WAS TURNING SOUR?

    - I'd run home and play dead. The next day I would call all the newspapers and make sure they wrote about me in all the dead columns.

Craig, age 9

 

7- WHEN IS IT OKAY TO KISS SOMEONE?

    - When they're rich.

Pam, age 7

 

    - The law says you have to be eighteen, so I wouldn't want to mess with that.

Curt, age 7

   

    - The rule goes like this: If you kiss someone, then you should marry them and have kids with them. It's the right thing to do.

Howard, age 8

 

8- IS IT BETTER TO BE SINGLE OR MARRIED?

    - It's better for girls to be single but not for boys. Boys need someone to clean up after them.

Anita, age 9

 

9- HOW WOULD YOU MAKE A MARRIAGE WORK?

    - Tell your wife that she looks pretty, even if she looks like a truck.

Ricky, age 10

 

 


 
 
jokes
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

Wife: Honey..... What are You Looking for ?

Husband : Nothing.
Wife : Nothing...?? You've been reading our marriage certificate for an hour ?
Husband : I was just looking for the expiration date.

 

**********
 
Q - What is the Difference Between Mother & Wife ?
A - One Woman Brings you into this world crying... & the other ensures you continue to do so.
 
**********

Wife : Do you want dinner?
Husband : Sure, what are my choices?
Wife : Yes and no.


**********
 
Wife: You always carry my photo in your briefcase to the office. Why?
Husband: When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears.
Wife: You see how miraculous and powerful I am for you?
Husband: Yes, I see your picture and say to myself, "What other problem can there be greater than this one?"
 
**********
 
Girl: When we get married, I want to share all your worries, troubles and lighten your burden.
Boy: It's very kind of you, darling, But I don't have any worries or troubles.
Girl: Well that's because we aren't married yet.
 
**********
 
Son: Mom, when I was on the bus with Dad this morning, he told me to give up my seat to a lady.
Mom: Well, you have done the right thing.
Son: But Mom, I was sitting on daddy's lap.

 

**********
 
A newly married man asked his wife, "Would you have married me if my father hadn't left me a fortune?"
"Honey," the woman replied sweetly, "I'd have married you NO MATTER WHO LEFT YOU A FORTUNE"
 
**********


Interviewer to Millionaire: To whom do you owe your success as a millionaire?"
Millionaire: "I owe everything to my wife."
Interviewer: "Wow, she must be some woman. What were you before you married her?"
Millionaire: " A Billionaire"
 
**********

Girl to her boyfriend: One kiss and I'll be yours forever.
The guy replies: Thanks for the warning .
 
**********
 
A wife asked her husband: "What do you like most in me my pretty face or my sexy body?"
He looked at her from head to toe and replied: "I like your sense of humor

 

 


 
 
اصول یادگیری زبان انگلیسی در مدارس عادی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

 

محمّدحسین ملکی ـ منطقه 10 تهران

به عنوان مقدمه باید عرض کنم که تاکنون بیش از 6900 زبان در جهان شناسایی شده است. در قاره‌ آسیا بیشترین تعداد زبان‌ها یعنی 2269 و در قاره امریکا کمترین تعداد زبان‌ها یعنی 1002 زبان وجوددارد. وجود این همه زبان مختلف تنها می‌تواند نشان دهنده عظمت خالقی باشد که آنها را آفریده است. قرآن مجید در سوره روم آیه 22 می‌فرماید:

«و از جمله آیات او آفرینش آسمان‌ها و زمین است و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شما، بی‌گمان در این برای دانشمندان مایه‌های عبرت است.»

یکی از این زبانها و بی‌گمان مهم‌ترین آنها، زبان انگلیسی است که به عنوان زبان بین‌المللی سالیان متمادی است که مورد توجّه همگان قرار گرفته است. ما ایرانیان نیز که دارای تمدّن و فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی هستیم، باید بتوانیم بیش از گذشته از زبان انگلیسی به عنوان یک وسیله‌ جهانی جهت ارائه نظرات خود در سطح بین‌المللی استفاده کنیم. با بهره بردن از منابع انگلیسی زبان نوشتاری مانند کتاب‌ها، دایره‌المعارف‌ها، مقاله‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و نیز منابع گفتاری مانند شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم‌ها، نوارها و سی‌دی‌های صوتی و تصویری بر تجارب و دانش خود بیافزاییم. حال سؤال مهم و اساسی این است که راه اصلی و درست رسیدن به این مقصود و مقصد چیست؟ چگونه باید به مطالعه درست زبان انگلیسی پرداخت که دارای حداکثر بهره‌وری باشد و از به هدر رفتن بیهوده وقت و انرژی جلوگیری کرد؟

در اینجا چند راهکار بسیار ساده ولی با اهمیّت به زبان‌آموزان و علاقه‌مندان انگلیسی معرفی می‌کنیم. تردید نکنید اگر آنها را به دقّت به کار گیرید، میزان پیشرفت و یادگیری شما چندین برابر خواهد شد و با صرف وقت و انرژی کمتر، مطالب بیشتری را یاد خواهید گرفت. ضمن آنکه این‌بار یادگیری برایتان لذّت‌بخش‌تر خواهد شد و بدون هیجان و دلواپسی در موقعیت‌های گوناگون به خوبی از دانش زبانی خود استفاده خواهید کرد.

هدف خود را مشخص کنید

چرا می‌خواهید زبان بیاموزید؟ چه چیزی می‌خواهید یاد بگیرید؟ مکالمه‌های روزمرّه؟ تست‌های کنکور؟ کلمه‌ها و اصطلاحاتی که در کامپیوترو اینترنت به کار می‌رود؟ فهمیدن اخبار و فیلم‌ها؟ خواندن متن‌های درک‌مطلب؟ در چه سطحی می‌خواهید یاد بگیرید؟ پایه، متوسط، پیشرفته، تافل و...؟

از پایه شروع کنید

اگر زبان انگلیسی‌تان خیلی ضعیف است، از کتابهای پایه و ساده شروع کنید. خجالت نکشید که از سطح بسیار پایین شروع می‌کنید. مهم این است که درست و اصولی شروع کنید ولی تا سطوح بالا و عالی ادامه دهید.

همراه پیدا کنید

انتخاب یک دوستِ علاقه‌مند به زبان انگلیسی، یادگیری را برای شما آسان‌تر و جالب‌تر می‌کند و می‌توانید آموخته‌های خود را با یکدیگر در میان بگذارید و با هم تبادل‌نظر کنید.

از این شاخه به آن شاخه نپرید

کتابها، مطالب، نوارها و سی‌دی‌های مورد علاقه خود را به دقت انتخاب کنید. هرچه بیشتر به موضوعاتی که مطالعه می‌کنید علاقه‌مند باشید، یادگیری برایتان جذاب‌تر می‌شود. سعی کنید کتاب‌ها و متن‌هایی که برای مطالعه انتخاب می‌کنید ارتباط زیادی با انگلیسی واقعی (real English) داشته باشد. دائماً کتاب‌ها و کلاس‌های خود را عوض نکنید.

انگلیسی را از طریق گوش بیاموزید

اولین مرحله یادگیری زبان گوش‌دادن (Listening) است. تا می‌توانید به نوارها و سی‌دی‌های صوتی و تصویری گوش کنید. گوش دادن به رادیو، تلویزیون و نیز تماشای فیلم و کارتون‌های انگلیسی بسیار مهم است.

هرگز یادگیری انگلیسی را با کتاب‌هایی که بدون نوار کاست و یا سی‌دی است شروع نکنید. اینگونه کتاب‌ها ارزش یادگیری ندارند. زبان انگلیسی دارای لهجه‌های گوناگون است که فقط از طریق گوش‌دادن زیاد پی به آنها خواهید برد.

حفظ کردن واژگان را متوقف کنید

خواندن و حفظ کردن واژگان و کلمه‌های یک زبان به تنهایی ارزش ندارد. واژگان زمانی ارزش و معنی پیدا می‌کنند که در قالب عبارت و جمله باشند. همیشه سعی کنید یک کلمه و اصطلاح جدید را در قالب عبارت و یا جمله‌ای آسان یاد بگیرید. به مثالهای زیر توجه کنید:

a.Give me some water, please.

b.Please water the flowers.

در جمله‌ اول کلمه water اسم است و به معنی آب است. (لطفاً مقداری آب به من بدهید.)

در جمله دوم کلمه‌ water فعل است و به معنی آب‌دادن است. (لطفاً به گُل‌ها آب بدهید.)

دستور زبان (Grammar) نخوانید

خواندن نکات دستوری و حفظ کردن فرمولهای پیچیده بدون کاربرد آنها در مکالمه‌ها و فعالیت‌های زبانی روزانه ارزش زیادی ندارد. چه بسیار دانش‌آموزانی که از خود انگلیسی زبانها بیشتر دستور زبان بلد هستند ولی متأسفانه از کاربرد درست جمله‌ها در موقعیت‌های واقعی ناتوان هستند. این بدان معنی نیست که اصلاً دستور زبان نخوانید بلکه به معنی آن است که در آن غرق نشوید. دستور زبان جزئی از زبان است نه همه ‌آن.

پرسیدن عیب نیست

هرجا به مطلبی برخورد کردید که آن را نمی‌دانید از معلم خود یا دیگران بپرسید. نگذارید سؤالات بی‌جواب شما روز به روز بیشتر و بیشتر شوند و به انبوهی از مجهولات تبدیل شوند. همیشه گفته‌اند سؤال کردن عیب نیست، ندانستن عیب است.

یادداشت‌برداری کنید

از سخنان مهم و نیز نوشته‌های تخته کلاس و یا متون درسی‌تان یادداشت‌برداری کنید. یادداشت‌های منظم و مرتب شده برای مرورهای بعدی به کارتان می‌آید.


هر روز یاد بگیرید

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند انگلیسی فرّار است. یعنی از مغز فرار می‌کند. این به آن دلیل است که ما از انگلیسی فرار می‌کنیم. اگر یادگیری و مطالعه برای ما یک عادت شود از آن لذت می‌بریم. مطالعه‌ روزانه حدود 15 الی 20 دقیقه به مراتب بهتر از هفته‌ای یک روز و آن هم 2 تا 3 ساعت است. از یادگیری به صورت منظم و پیوسته ماندگار‌تر است.

دهانتان را باز کنید

به خود جرأت صحبت کردن بدهید. با دیگران ارتباط برقرار کنید. هر آنچه را یاد می‌گیرید، صحبت کنید. از اشتباه کردن نترسید. خود انگلیسی زبانها نیز اشتباه می‌کنند.

از اینترنت استفاده کنید

بعضی از شبکه‌ها و پایگاههای اینترنتی حاوی مطالب سودمندی برای زبان‌آموزان هستند.

صبور باشید

یادگیری زبان فرایندی تدریجی است. تصور نکنید که یاد گرفتن زبان با یک یا دو ماه کلاس رفتن حاصل می‌شود. زود مأیوس نشوید. به قول ضرب‌المثل معروف: «کارها نیکو شود اما به صبر». ضمناً فریب بعضی از آگهی‌های تجاری را که مدعی آموزش مکالمه زبان در 10 یا 15 جلسه و یا در خواب هستند را نخورید.

آموخته‌هایتان را مرور کنید

هر از چند گاهی مطالب گذشته را مرور کنید و آموخته‌های خود را با دانسته‌های قبلی پیوند بزنید.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که مراحل درست یادگرفتن زبان انگلیسی به ترتیب زیر است:

1 ـ گوش دادن (Listening)

2 ـ صحبت کردن (Speaking)

3 ـ خواندن (Reading)

4 ـ نوشتن (Writing)


 
 
سئوالات کنکوری زبان انگلیسی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

. At first , he didn't know how to operate the electric train, but at last ……. The way it works .

 

      1. pointed out             2. found out         3. carried out          4. turned out

 

2. She has never ………..the book she borrowed two months ago .

 

1. given back            2. taken off            3. given up          4. brought out

 

3.The reason for his actions still remains as a …………to his friends .

 

1. pressure               2. puzzle            3. power               4. project

 

4. How could you ………. What he said was not true ?   by fortune .

 

1. stick out             2. find out             3. pick up              4. give up 

 

5. If you …………. Someone , they have done something special or have qualities that you would like .

 

1. attract               2. disturb               3. admire             4. explain

 

6. The meeting was supposed to be for today but was delayed at the ………….. of members .

 

1. request             2. advice               3. struggle              4. choice

 

7. The witness was asked to …………….the robber's face in detail .

 

1. translate           2. suggest               3. polish            4. describe

 

8. Ultimately , she had to make the final ………..herself .

 

a. battle               2. decision               3. furniture          4. service

 

9. Did your parents finally agree with your ……….to quite school ?

 

1. expression           2. extension            3. decision             4. distinction

 

10. They're going to close the school , but I think that's the wrong ……  .

 

1. condition             2. decision           3. fascination            4. limitation

 

11. What do most people say when they ………..the receiver ?

 

1. keep on            2. turn on              3. pick up               4. set up

 

12. When you go shopping , find out the items that are on sale , " Find out " means …………   .

 

1. choose             2. locate               3. learn                  4. remember

 

13. Scientists  have classed broken ……….. less than one – tenth of an inch as sand .

1. soil                2. wood                  3. copper                4. rocks

 

14. She sent her son to bed early to ………… him for breaking the window .

 

1. punish             2. warm              3. treat                4. offend

 

15.My father had …………..twenty dollars for the horse but the owner of the horse wanted twenty five .

 

1. imposed             2. offered             3. applied              4. earned

 

16. He ……….me to show me how to fish in the river but he never had the time .   

 

    1. promised          2. explained          3. described        4. organized

 

17. I think it is …………. To keep animals in zoo .

 

1. serious                  2. cruel               3. financial              4. emotional

 

18. No two people are the same . For this ………….education offers students a wide choice .

 

1. condition             2. pattern               3. reason             4. sample

 

19. Amir  knew that he shouldn't have called Parsa a liar , so he ………..him an apology .

 

1. denied            2. received             3. offered                 4. accepted

 

20. You can meet more people and make more friends on the Internet because it puts you in ………..with the whole world .

 

1. file                2. chat               3. touch                4. access  

 


 
 
نمونه سئوال زبان اول نظری درس دوم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 


نمونه سئوال      زبان اول نظری                   درس دوم                    صفحه : اول

 

1. It is hard ………… the flowers .

a. pick          b. picks     c. to pick                d. picking

2. It was easy ……………….English .

a. to learn   b. learn          c. learning            d. learns

3. It is difficult …………….. in the dark .

a. walks       b. walking         c. to walk       d. walked

4. Is it necessary …………….. in line ?

a. stand        b. standing        c. stands    d. to stand

5. How far …………… to Tehran ?

                       a. that is       b. it is       c. is it   d. is that

6. …………… is time for lunch ?

a. that                 b. there           c. it                    d. this

7. Is …………… cold today ?

a. it                      b. that           c. this                 d. there

8. ………………. Is raining .

a. that                 b. it      c. this                    d. those

9. It is fun …………… little children play .

a. watch                 b. to watch                 c. watched                d. watching

10. It is important …………. The book .

a. finish        b. to finish       c. finished      d. finishes

11. How is the weather ? ………….. very cold .

a. It is      b. that is    c. there is                  d. this is

12. How far ………… to the nearest hospital ? " I don't know " .

a. is there     b. is it          c. are there      d. are they

13. I bought some English books yesterday ……….. on the table .

a. there is        b. it is        c. there are      d. they are

14. I think ………….. easy to learn Farsi in a few months .

a. there is        b. it is        c. there are       d. they are

15. Ali says …………… his books .

a. it is          b. there are         c. they're      d. there's

16. We should ………….. to bed .

a. went           b. goes      c. go                    d. going

17. You should …………. Something .

a. drink     b. drank        c. drunk                 d. drink

18. He has a cold . he shouldn't …………….. a lot .

a. ate                  b. eat          c. eating                 d. eats

19. It is very late . we should …………….  .

a. got up      b. get up       c. gets up      d. gotten up

20. He should ………….. his bicycle .

a. fixed                 b. fixes          c. to fix               d. fix

 


 
 
چگونه خود را برای کنکور آماده سازیم؟
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

دلایل عدم اجراء برنامه‌ریزی:

یکی از عوامل استرس‌زا برای هر دانش‌آموز کنکوری، عدم اجراء برنامه‌های اوست. دانش‌آموز پیش از دیگران از اجراء نکردن برنامه‌های خود دچار نگرانی و پشیمانی می‌گردد. هر چند که تکرار این موضوع به‌تدریج به یک عادت تبدیل می‌شود.
پس لازم است بدانیم چه دلایل مهمی مانع اجراء برنامه‌های ما می‌شود. بدیهی است عدم توجه به نکات گفته شده در بحث قبلی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این مورد هستند، به‌طور مثال دانش‌آموزی که توان مطالعاتی او در روز یک ساعت است به یک‌باره تصمیم می‌گیرد، روزانه شش ساعت مطالعه کند.
برای افزایش ساعات مطالعه باید به یک مدل افزایش تدریجی متناسب با توان شخصی روی آوریم. ”هفته اول (۱ ساعت)، هفته دوم (۱ ساعت و نیم)، هفته سوم (۲ ساعت و نیم)، هفته چهارم (۳ ساعت و نیم)، هفته پنجم (۴ ساعت و نیم)، هفته ششم (۵ ساعت و نیم تا ۶ ساعت).


دلیل دیگر، عدم توجه به واقعیات روزمره و یا ضعف در آینده‌نگری است:

به این معنی که پیش‌بینی نکردن اتفاقاتی که در طول روز یا هفته می‌تواند مانع اجراء برنامه باشند قطعاً دانش‌آموز را دچار مشکل می‌سازد.

عدم توجه به واقعیات روزمره و یا ضعف در آینده‌نگری


مثلاً دانش‌آموزی که می‌داند هفته آینده در روز پنج‌شنبه به عروسی یکی از بستگان نزدیک خود دعوت شده است، باید برای آن روز میزان ساعت مطالعاتی کمتری را لحاظ کند در غیر این‌صورت او قادر نخواهد بود به آن برنامه عمل نماید.
تعارف با دوستان و نزدیکان نیز یکی دیگر از این دلایل است. بسیاری از دانش‌آموزان ما هنگام اجراء برنامه‌های خود با اطرافیان دچار تعارف می‌شوند. یعنی در حالی‌که می‌دانند امروز نمی‌توانند با دوستان خود به گردش یا تفریح بپردازند، اما با اولین پیشنهاد از طرف آن‌ها ترجیح می‌دهند برای حفظ دوستی (یا به اصطلاح معرفت!) از اجراء برنامه پرهیز کنند و به خواسته دوستان خود توجه نمایند.
پس بهتر است که به‌طور غیر مستقیم برنامه‌های تنظیمی خود را به اطلاع دوستان و اطرافیان نزدیک خود برسانیم (مثلاً با نصب این برنامه‌ها در روی دیوار اتاق و یا کمک گرفتن از خود آن‌ها برای برنامه‌ریزی).
ناهماهنگی در اجزاء برنامه نیز می‌تواند مانع اجراء صحیح برنامه باشد، چرا که بارها با دانش‌آموزانی روبه‌رو شده‌ایم که به‌دلیل پراکندگی و از هم گسیختگی در اجزاء برنامه‌های خود نمی‌توانند به‌درستی آن را اجراء کنند.
مثلاً یا آن‌قدر تعداد زیادی درس را در یک روز برای مطالعه در نظر گرفته‌اند و یا دروسی را برای مطالعه انتخاب کرده‌اند که با هیچ‌یک از برنامه‌های کلاسی فردا و یا امروز خود هماهنگی ندارند. بنابراین این برنامه حتی در صورت اجراء، بازدهی مطلوبی برای آن‌ها نخواهد داشت.

الف) برنامه‌ریزی گروهی:

گاهی اوقات با مشاورانی روبه‌رو می‌شویم که به‌دلایل معقول و یا نامعقول برای تمام دانش‌آموزان یک کلاس (با توان‌ها و ویژگی‌های گوناگون) یک برنامه درسی واحد را ارائه می‌دهند.
یک دانش‌آموز باید بداند این‌گونه برنامه‌ها، کلیات را شامل می‌شود و لازم است خود او با فکر و اندیشه نسبت به تعدیل و یا تغییرات لازم در برنامه (براساس شرایط و مشخصات فردی خود) اقدام نماید یا قابلیت اجرائی آن تضمین گردد.

ب) عواطف و احساسات:

بارها شاهد بوده‌ایم که به‌دلیل وابستگی‌های عاطفی دوران جوانی برنامه‌های مطالعاتی اجراء نمی‌شوند. مثلاً به‌راحتی برنامه یک دانش‌آموز به سبب یک اتفاق ناگوار عاطفی نظیر دعوا دچار اختلال می‌گردد و به اصطلاح معروف برای دانش‌آموز هیچ حس و حالی برای درس خواندن باقی نمی‌ماند.

آزمون

برای ایجاد یادگیری، آزمون یکی از عوامل تٲثیرگذار است بنابراین در این زمینه به نکات زیر توجه کنید:

آزمون


الف) هدف خود را در آزمون‌های موضوعی، پیدا کردن نقاط ضعف و نواقص علمی خود قرار دهید، به‌عبارت دیگر با گرفتن کارنامه، در پی درصدها و رتبه‌ها نباشید، بلکه مشخص نمائید که در چه سئوالاتی دچار اشتباه شده‌اید و یا در چه سئوالاتی ضعف علمی داشته‌اید. سپس نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنید (هر چند که دانش‌آموزی قوی و عالی قبل از گرفتن کارنامه نیز به این‌کار اقدام می‌کنند).
اما در آزمون‌های جامع که معمولاً در اواخر دوره آمادگی کنکور برگزار می‌شود، به‌دنبال کسب درصد و رتبه‌های مناسب باشید تا بتوانید تا حد مناسبی رتبه واقعی خود را در آینده پیش‌بینی نمائید و از خطاهای تاکتیکی جلوگیری کنید.
این در حالی است که اکثر دانش‌آموزان در هدف‌گذاری برعکس عمل می‌کنند به این معنی که با کسب درصدهای پائین در آزمون‌های موضوعی به‌تدریج ناامید می‌شوند و در انتها نیز معمولاً در آزمون‌های جامع شرکت نمی‌کنند.
در حالی‌که کسب درصدهای پائین در آزمون‌های ابتدائی باید منجر به تلاش دانش‌آموزان برای رفع نواقص شود که نهایت این تلاش‌ها در طول دوره، منجر به افزایش توان علمی او خواهد شد، به‌عبارت دیگر آزمون، خود یک جلسه آموزشی محسوب می‌گردد.
ب) از شرکت در آزمون‌های متعدد و گوناگون پرهیز کنید چرا که اگر تعداد آزمون‌ها زیاد باشد، منجر به کاهش انگیزه می‌گردد و ارزش شرکت در آزمون برای دانش‌آموز کم‌رنگ خواهد شد تعداد مناسب و متعادل آزمون‌ها در طول دوره آمادگی کنکور بین ۱۲ـ۱۰ آزمون است که از این تعداد ۳ـ۲ آزمون باید به‌صورت جامع برگزار شود.
ج) اگر حداقل ۸۰ـ۷۰ درصد موضوعات آزمونی را مطالعه نکرده‌اید در آن آزمون شرکت نکنید زیرا کسب هر نتیجه‌ای (چه خوب و چه بد) کاذب است. به‌عبارت دیگر این نتیجه نمی‌تواند آینده را برای شما پیش‌بینی کند.
د) دفترچه سئوالات و پاسخ‌های تشریحی هر آزمون را حفظ کنید تا در هنگام مرور مطالب، مجدداً به آن‌ها رجوع نمائید و نسبت به پاسخ‌گوئی سئوالاتی که قبلاً در آن‌ها دچار مشکل بوده‌اید، اقدام کنید.
و) برای شرکت در آزمون و در حین برگزاری آزمون، از تغذیه مناسبی بهره‌مند شوید (حداقل در آن روز صبحانه مناسبی میل کنید).
ه) از مسئولان برگزارکننده آزمون بخواهید تشویق‌های مناسبی را برای نفرات برتر هر آزمون در نظر بگیرند.
ی) از شرکت در آزمون‌هائی که طراحان سئوالات آن، به تٲلیف تست‌های سخت و دشواری می‌پردازند، پرهیز کنید


 
 
عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشگاهی
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

هر کس در زندگی بارها دست به انتخاب می‌زند. چرا که انتخاب یکی از مهمترین فعالیت‌های انسان است. انسان با انتخاب‌های خود مسیر زندگی‌اش را تعیین می‌کند...
 
انسان آزاد آفریده شده است و به وی این اختیار داده شده است که در بسیاری از موارد آنچه را که مناسب می‌داند برگزیند.لحظات انتخاب، لحظاتی حساس هستند. چرا که با تصمیم گیری درباره روش‌ یا پدیده‌ای خاص، فرد سرنوشت خود را رقم می‌زند. انتخاب در زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. با انتخاب درست می‌توان از منابع (مادی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) به شیوه‌ای مناسب بهره برداری کرده و از اتلاف این منابع جلوگیری کرد. انتخابی که مبتنی بر اطلاعات و بینش باشد می‌تواند به تصمیم گیرنده در جلوگیری از ضایع شدن منابع کمک کند. از طرف دیگر به خاطر آن فرد تصمیم گیرنده، باید نسبت به انتخاب خود پاسخگو باشد، بنابراین انتخاب صحیح می‌تواند به امور پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری کمک کند.

انتخاب درست و توسعه جامعه

برخی می پندارند برای آنکه بتوان به توسعه کشور و ایجاد پیشرفتهایی در آن کمک کرد، باید تحصیلات دانشگاهی داشت. بهتر است بگوییم افرادی که در دانشگاه تحصیل کرده‌اند تا اندازه‌ای به رشد و توسعه جامعه کمک می‌کنند. افراد دیگر نیز می‌توانند موجبات توسعه کشور را فراهم آورند. به طور مثال کارگران ساده، کشاورزان، دامداران،‌رانندگان و بسیاری دیگر که به دانشگاه نرفته‌اند نیز در صورتی که کار خود را به درستی انجام دهند، سهم بسیار بزرگی در آبادانی و پیشرفت جامعه دارند. مهمترین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که افراد در زمینه‌هایی مشغول به کار شوند که می‌توانند بیشترین بازده را داشته باشند، یک کشاورز خوب بهتر از یک پزشک بد است.

عده‌ای هم بر این باورند که می‌توان در کنار کسب مهارت های شغلی و حرفه‌ای، به یادگیری موضوعات مورد علاقه پرداخت. به عنوان مثال ممکن است فردی به حرفه تراشکاری اشتغال داشته باشد و در همان حال کتابهای مربوط به مواد و ترکیبات آن را مطالعه کند یا حتی به مطالعه منابعی در زمینه روان شناسی بپردازد.

انتخاب رشته تحصیلی

در دوره متوسطه یک بار دانش آموزان انتخاب رشته تحصیلی را تجربه می‌کنند. در واقع این انتخاب یکی از سرنوشت سازترین انتخاب‌های دانش آموزان است. با این کار آنان در راهی قدم می‌گذارند که زمینه دانش و توانایی آنان را تعیین می‌کند.

انتخاب رشته دانشگاهی

به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرصت بعدی برای انتخاب رشته تحصیلی هنگامی است که دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ثبت نام می‌کنند. آنان پس از شرکت در آزمون سراسری و در صورتی که مجاز به انتخاب رشته شوند. رشته و دانشگاه محل تحصیل خود را برمی‌گزینند و بدین شکل بار دیگر سرنوشت خود را با یک انتخاب رقم می‌زنند.

انتخاب رشته تحصیلی اهمیت فراوانی دارد زیرا انتخاب نادرست رشته تحصیلی سبب افت علمی کشور، تضییع منابع اقتصادی و انسانی، بی تفاوتی و بی انگیزه شدن دانشجو نسبت به مسائل اجتماعی و ایجاد اختلالات روانی در زندگی فردی و اجتماعی دانشجو می‌گردد.

عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشگاهی

عوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاهی تاثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل به فرد و برخی دیگر به جامعه برمی‌گردند که برخی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به شرح زیر است.

علاقه

یکی از مهمترین مسائلی که هنگام انتخاب رشته باید مورد توجه قرار گیرد علاقه فرد است. میل و علاقه در هر کار سبب می شود شخص با انرژی بیشتری فعالیت کند. بسیاری از دانشجویان به خاطر آنکه به رشته تحصیلی خود علاقه نداشته‌اند، ترک تحصیل کرده‌اند و تعدادی دیگر نیز نتوانسته‌اند در رشته خود موفق باشند.

داوطلبان دانشگاه‌ها بهتر است قبل از هر چیز زمینه علایق خود را شناسایی کنند و هنگام انتخاب رشته به آن توجه داشته باشند.

شناخت

در صورتی علاقه به رشته می‌تواند افراد را در انتخاب رشته صحیح یاری کند که از رشته‌های تحصیلی و مراکز آموزشی آگاهی داشته باشد. شناخت و آگاهی داشتن از رشته تحصیلی سبب ایجاد انگیزه در فرد می‌شود. بعضی افراد نسبت به رشته‌ها و دانشگاه‌هایی ابراز علاقه می‌کنند، ولی وقتی مشغول به تحصیل می‌شوند، احساس می‌کنند که در انتخاب خود دچار اشتباه شده‌اند. دلیل این امر نداشتن اطلاع و آگاهی مناسب از رشته‌های تحصیلی و مراکز آموزشی است.

توانایی علمی

در حال حاضر تعداد داوطلبان از ظرفیت دانشگاهها بیشتر است. بنابراین همه داوطلبان نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. آنان بایستی در آزمون شرکت کنند. بر حسب توانایی داوطلبان به آنها اجازه داده می‌شود به رشته‌های تحصیلی خاصی وارد شوند. اگر همه افراد می‌توانستند وارد دانشگاه شوند شرایط فرق می‌کرد اما در حال حاضر افراد باید برای ورود به دانشگاه مورد ارزشیابی قرار گیرند. درست است که علاقه فرد یکی از مهمترین ملاک‌های انتخاب رشته است اما توانایی فرد نیز تعیین کننده است. از آنجا که در مسابقه ورود به دانشگاه همیشه افرادی که توانایی بیشتری دارند انتخاب می‌شوند،‌لازم است داوطلبان به نمرات خود توجه کرده و با واقع بینی هرچه بیشتر رشته و محل تحصیل خود را انتخاب کنند.

توان اقتصادی خانواده‌ها

گاهی اوقات لازم است کسی که در دانشگاه پذیرفته می‌شود برای تحصیل به شهری مسافرت کند که از محل اقامتش دور است. از طرف دیگر تحصیل در رشته‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی را در بر دارد. رشته‌های شبانه و دانشگاه‌های غیر انتفاعی نیازمند وضعیت اقتصادی مناسب خانواده‌ها است. بنابراین افرادی که قادر به تامین هزینه رشته‌ها و دانشگاه‌ها هستند می‌توانند آنها را انتخاب کنند.

امکانات مراکز آموزشی

تعداد زیادی از مراکز آموزشی امکانات مناسبی در اختیار دانشجویان خود قرار می‌دهند. به طور مثال برای دانشجویان خوابگاه تدارک می‌بینند و در برخی موارد کمک هزینه‌های تحصیلی یا بن کتاب در اختیار آنان قرار می‌دهند. در عوض بعضی از مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نمی‌توانند برای دانشجویان خود خوابگاه تهیه کرده و امکانات دیگر را برایشان فراهم آورند. توجه به این مساله هنگام انتخاب محل تحصیل مهم است.

آینده شغلی

بی شک بسیاری از داوطلبان برای آن که بتوانند شغل بهتری پیدا کنند یا اینکه احتمال اشتغال آنان افزایش یابد به دانشگاه وارد می‌شوند. همه رشته‌های تحصیلی از وضعیت شغلی یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین بازار کار آنها اشباع شده است. از طرفی بعضی از رشته‌های تحصیلی زمینه شغلی مناسبی ندارند چرا که یا شناخته شده نیستند یا ضرورت آنها در حال حاضر احساس نشده است. واقع بینی و دوری از تعصب، داوطلبان را یاری می‌کند رشته مناسبی انتخاب کنند.

هدف داوطلب

می‌توان هدف‌های مختلفی را برای تحصیل در دانشگاه تصور کرد. برخی بر این باورند که باید حتی الامکان تا آخرین مقطع تحصیلی ادامه بدهند و به اصطلاح تا آخر خط بروند. در این صورت باید به طبیعت رشته تحصیلی مورد نظر نیز توجه داشت چرا که امکان ادامه تحصیل در بعضی از رشته‌ها وجود ندارد یا اینکه فقط در کشورهای دیگر می‌توان در آن رشته تحصیلات خود مقاطع بالاتر را ادامه داد.

برخی ورود به دانشگاه را راه حلی موقت می‌دانند . به عبارت دیگر برای گریز از برخی مسائل و رویدادهای آتی این کار را انجام می‌دهند. به طور مثال امروزه بسیاری از داوطلبان دانشگاه‌ها برای آن که دوران سربازی خود را به تعویق بیاندازند یا با گرفتن مدارک بالا و دریافت بورس از موسسات از انجام وظیفه عمومی معاف شوند تلاش خود را برای ورود به دانشگاه متمرکز می‌کنند. بدیهی است این افراد به دنبال علاقه خود نیستند و هنگام انتخاب رشته هم، رشته‌ها و دانشگاه‌هایی را بر می‌گزینند که احتمال قبول شدن خود را در آنها زیاد می‌بینند. این امر پیامدهای منفی به همراه دارد. از جمله می‌توان به افت کیفیت آموزش عالی اشاره کرد. این عده نه تنها هنگام ورود به دانشگاه موفقیت تحصیلی چندانی نخواهند داشت بلکه روی دانشجویان دیگر نیز اثرات منفی به جای می‌گذارند. با این کار حق کسی که دارای علاقه و انگیزه ادامه به تحصیل در یک رشته است ضایع می‌شود.

سهمیه پذیرش

گزینش دانشجو در بیشتر رشته‌ها به صورت بومی در استان یا ناحیه یا قطب می‌باشد. مثلا 70 درصد ظرفیت رشته‌های پزشکی دانشگا‌ه‌های هر ناحیه مختص داوطلبان ساکن آن ناحیه اعم از داوطلبان سهمیه مناطق یا نهادها بوده و 30 درصد بقیه به صورت آزاد است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که داوطلبان حتی الامکان از انتخاب محل‌هایی که در خارج از مناطق بومی داوطلب است خودداری نمایند. شانس قبولی داوطلبی کهرشته‌های تحصیلی و دانشگاه‌های شهر یا استان خود را انتخاب می‌کند بیشتر از داوطلبی است که در شرایط تقریبا مشابه دست به انتخاب رشته‌ها و دانشگاه‌های مربوط به شهرها یا استانهای دیگر می‌زند.

آزادی عمل

پیش نیاز هر انتخاب، داشتن آزادی عمل است. اگر دست کسی را با طناب ببندند نخواهند توانست از میان دو شی یکی را انتخاب کند و بردارد. باید به داوطلبان اجازه داده شود تا در رشته تحصیلی و محل تحصیل مورد نیز خود اطلاعاتی را کسب کرده و با توجه به این اطلاعات دست به انتخاب بزنند.

مشاهده شده است که در پاره‌ای موارد والدین، فرزندان خود را مجبور می‌کنند تا رشته تحصیلی خاصی را انتخاب کنند. این والدین شاید به دنبال آرزوهای خودشان هستند. آرزوهایی که به آنها نرسیده‌اند و فکر می‌کنند فرزندان آنها مسئولیت دارند تا آرزوی والدین را برآورده کنند.

منظور از این گفته که والدین نباید فرزندان خود را وادار به انتخاب رشته خاصی کنند، به هیچ وجه به معنی مشارکت نداشتن آنان در سرنوشت فرزندشان نیست. داوطلبان ورود به دانشگاه باید از افراد مختلف از جمله پدر و مادر کمک بگیرند و از تجربیات آنان در انتخاب رشته استفاده کنند.

علاقه فرد به رشته، مهمترین عامل انتخاب رشته است. نباید به هنگام انتخاب رشته تفکر داوطلب این باشد که به هر قیمت در دانشگاه قبول شود


 
 
A CONETNT ANALYSIS Of ENHGLISH( 2 )
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

Question Evaluation

Romey examines the questions of textbook according to these 4 categories : a.A question the answer of which is directly in text

b.A question the answer of which is concerned with "definitions"

 c.A question the answer of which is concerned with learner's using of new acquired knowledge ""

d.A question requiring the learner to solve a specific problem "

Romey calls the first 2 as inactive categories and the second 2 as active categories.

 

 

In reading comprehension , the answers of most questions are directly in text :

"Who was traveling in the United States ?" "Could tom take the bus to school ?)


 
 
A CONETNT ANALYSIS Of ENHGLISH
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

 

TEXT BOOK 1 2

(PUBLIC HIGH SCHOOL)

 

 A CONETNT ANALS IS  Of ENHGLISH

TEXT BOOK 1 2

 (PUBLIC HIGH SCHOOL)


 

Introduction

EFL textbooks can play an important role in the success of language programs. In facts some authors say they are the visible heart of any ELT program" . They provide the objectives of language learning; they function as a lesson plan for teachers and learners.So these Materials and textbooks which are in fact the realization of the process of syllabus design should closely reflect [the needs of the learners and] the aims, methods, and values of the teaching program. But if textbooks can play such an important role in language programs "Why does the EFL textbooks in our public high schools never meet the expectations of the learners/teachers?

This lack of success can be attributed to some factors that syllabus design ( Means /ends specification) is one of them . Regarding the meaning of content as something that is supposed to be taught it consist of whole concepts and information of a textbook Then in selecting content of textbooks some principles and criteria should be taken into account .

According to Chastain, K. (1971), Rivers, W. (1981), Ur, P. (1996)these criteria can be :

- Objectives

- Vocabulary Explanation and Practice - Periodic Review and Test Sections

- Visual Materials Available

- Interesting Topics and Tasks - Clear instructions

- Good Grammar Presentation and Practice - Fluency Practice in all four skills

Here the textbook 1 and 2 will be examined according to these criteria

 

Content and objectives

Content should be related to educational objectives To achieve the goals learning activities should be selected in a way that the student has opportunity to perform the mentioned behaviour.As we know objectives (let's say long term and short term objectives ) should be explicitly stated in an introduction, and implemented in the materiaLSo the question is :Has this been done in textbook 1 and 2 ?

Well, in book I there is an introduction which tries to specify the teaching objectives . But both long term objectives (what learners are expected to learn at the end of the program )and the short term objectives remain unspecified in the introduction. Maybe the general educational objectives are : improving reading skills , learning new words,learning new structures and new language functions to extend their previous knowledge. In fact We do not know what the learners should be able to do to demonstrate that they have achieved the intended objectives at the end of each course e.g. at the end of each year in the educational program.In book 2 even this section has been totally omitted


 
 
تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی سال اول وسال دوم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

مقدمه

کتابهای زبان انگلیسی نقش مهمی در موفقیت در زبان آموزی دارند . این کتابها نشان دهنده اهداف یادگیری زبان بوده ونیازهای یادگیرنده – اهداف – روشها وارزشهای زبان آموزی را در برمیگیرد. حال که کتابهای آموزشی در مدارس از چنین اهمیتی برخوردار هستند چرا این کتابها مطابق انتظارات معلمان ودانش آموزان نمیباشد. شاید علت اصلی این نقص را  درمحتوای این کتابها جستجو کرد. درواقع توجه به نیازها وتاناییهای فراگیران در مراحل مختلف رشد ورعایت نیازها والزامات اجتماعی در تدوین اهداف وگزینش محتوا، کمتراز حد مطلوب مورد توجه قرار گرفت است. فلذا برنامه درسی از توان لازم برخوردار نیست.

 

محتواچیست؟

منظوراز محتوا عبارت از دانش سازمان یافته واندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، قوانین واصول، روش ها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها ومسائل مربوطه به یک ماده علمی است. محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود. محتوا شامل کلیه مطالب، مفاهیم واطلاعات مربوط به یک درس مورد نظر است خواته به عنوان بخشی از متن یک کتاب باشد، خواه توضیحات ، حواشی وسایر اجزای جانبی آن درس ..اما مسئله اینجاست که چگونه محتوا را انتخاب کنیم؟

 

معیارهای انتخاب محتوا عبارتنداز:

1- رابطه محتوا وهدف:

محتوا باید با هدفهای درسی ونظام آموزشی مرتبط باشد . برای دستیابی به هر هدف تربیتی فعالیتهای یادگیری باید چنان انتخاب شوند که به دانش آموز فرصت لازم برای انجام رفتار مورد نظر داده شود. مثلا برای ایجاد وتوسعه علاقه به کتاب ، فعالیت یادگیری باید مجموعه فرصت هایی را برای مطالعه کتابها توسط دانش آموزان فراهم سازد.

درکتاب زبان سال اول درقسمت مقدمه اهداف آموزشی کتاب نوشته شده اما هیچ اشاره ای به اهداف کلی ( آنچه درپایان کتاب از دانش آموز انتظار میرود آنها را یاد گرفته باشد) واهداف جزئی نشده است. درواقع معلوم نیست دانش آموز باید چه رفتاری را نشان دهد تا بتوان نتیجه گرفت به هدف فوق رسیده ایم یا نه. جالب اینجاست که همین قسمت مقدمه از کتاب سال دوم حذف شده است.

درقسمت A مقدمه New  Words هدف از این قسمت آشنا نمودن دانش آموزان با لغات چدید متن ها میباشد. مسئله این است که تعداد لغات در قسمت New  Words خیلی کمتر از تعداد لغات درهر متن میباشد. بقیه لغات جدید درس کجا آموزش داده خواهد شد معلوم نیست در درس 3 کتاب دوم 24 لغت جدید معرفی شده در حالیکه در قسمت New  Words فقط 12 لغت معرفی شده است. دردرس 7 نیزاین مشکل وجود دارد.

2- رابطه محتوا ورغبت:

محتوا باید با تجارب گذشته یاگیرنده ویانیازها وعلائق او تناسب داشته باشد. فعالیتهای یادگیری باید چنان تعیین شوند که دانش آموز از انجام رفتار، رضایت خاطر به دست اورد وفعالیتها مورد علاقه او باشد. تصاویر، عکس ها، نقشه ها، جداول ونمودارها باید برانگیزاننده باشند طرح سوالات مناسب درمتن درسی،درج تصاویر وجداول متناسب با روحیه دانش آموزان راههایی برای جلب توجه وعلاقه وماشهده بهتر می باشد.

درکتاب سال اول ودوم متن ها بیشتر به صورت داستانهای جالب میباشد اما بهتر است متن ها مطابق نیازهای وعلایق نسل امروز باشد که طبعا با کتابهای نوشته شده درده سال گذشته کاملا متفاوت میباشد. متن ها را میتوان از مسائل روز انتخاب کرد. کامپیوتر – اینترنت مسائل اجتماعی – مناسبتها موضوعات خوبی برای متن ها میباشند . در کتابها – ورزش – تصاویر جالبی گنجانده شود و از دانش آموزان خواسته شود درباره تصاویر مطالبی را بگویند. درکتاب دوم درس 7 حتی یک تصویر هم استفاده نشده است . درحالی که یک تصویر بسیار گویاتر از چندین جمله خواهدبود. ودرس 7 نیز همینطور.Greeting از"bowing/" shaking handwith

هیچ وسیله کمک آموزشی – cd های آموزشی برای کتابها آماده نشده وبنابراین از تصویر و "voice" تا حدی دانش آموز را به خواندن راغب میکند اثری نیست. (البته درطول سال جاری جهت جبران پاره ای از نواقص کتاب سال دوم یک CDآموزشی طراحی کردم که نمونه ای از آن ضمیمه خواهد شد که دانش آموزان بسیار استقبال کردند.

 

3- رابطه محتوا و توان دانش آموزان:

محتوا باید با سطح رشد یادگیرنده با توجه به یافته های روانشناسی رشد تناسب داشته باشد. فرصت های یادگیری ، شامل رفتارهایی است که یادگیرنده قادر به انجام آن باشد. اگر درگام های مختلف برنامه ریزی درسی مانند تعیین اهداف، انتخاب وسازمان دهی محتوا، تعیین روش های یاددهی – یادگیری به ویژگی های دانش آموزان توجه شده باشد، ملاک توجه به توان دانش آموان ، خود به خود رعایت می شود. همانطور که گفته شد محتوا باید براساس توانایی دانش آموزان باشد. هدف مولف انتقال اطلاعاتی به خواننده میباشد وچقدر دراین امر موفق خواهد شد بستگی دارد به readability یا قابل خوانا بودن متن "readability" عبارتست از کلیه عواملی که در موفقیت در خواندهن ودرک مطلب تاثیر دارند. این عوامل عبارتنداز:

1-                  علاقه وانگیزش

2-                  صفحه آرایی (فونت – نوع کاغذ....).

3-                  نحوه ترکیب وپیچیدگی لغات وجملات درارتباط با توانایی دانش آموزان

1-          علاقه وانگیزش خیلی مهم است. دانش آموزش هیچ رغبتی به خواندن کتابهای درسی ندارند وتنهات مجبور به خواندن آنها هستند. هرچقدر کتابها حاوی مطالب و فعالیتهای جالب برای دانش آموزان باشد به همان میزان علاقه بیشتری به خواندن آنها نشان خواهند داد، هرچقدر فعالیتها به گونه ای باشد که دانش آموزان را از حالت منفعل دریادگری به صورت فعال درآورد تا بتواند بیندیشد به اطلاعات سازمان دهد، فرضیه بسازد، سوال بپرسد، بحث کند، نظردهد، مسئله حل کند، وذهن او به چالش کشیده شود به کتاب درسی علاقمند خواهد بود.

2-          صفحه آرایی کتاب( اندازه فونت- فاصله سطور – طول سطرها) تاثیر زیادی بر قابلیت خواندن متون دارند . درکتاب سال دوم فاصله بین سطرها بسیار کم بوده وطول بسیاری از سطور از لحاظ تعداد کلمات زیاد میباشد. تعداد لغات درهر سطر 15 یا 16 کلمه میباشددرحالیکه 12 -7 کلمه درهر سطر حد نرمال میباشد. از طرف دیگر کیفیت کاغذ استفاده شده بسیار پایین بوده وبیشتر به صورت کاغذ روزنامه ای میباشد وکتاب فاقد هر گونه عکس رنگی یا نمودار وچارت میباشد. از استایل های "bold" "italic" "underline" وبه هیچ عنوان استفاده نشده است.

اگر مسئله بودجه آموزشی ومسائل اقتصادی مطرح است چرا در مورد کتابهای زیست شناسی وجامعه شناسی و .. این مسائل مطرح نیست . درس 7 کتاب سال دوم از نظر کیفیت چاپ وصفحه آرایی بسیار در سطح پایین بوده ودانش آموزان رغبت کمتری به خواندن آن از خود نشان میدهند وحتی یک عکس حداقل سیاه سفید در این درس استفاده نشده است.

3- سومین عاملی که در قابلیت خواندن متون بسیار مهم است انتخاب کلمات وجملات است. متن انتخاب شد باید متناسب سن دانش آموزان ("reading age") باشد. برای محاسبه تناسب سن دانش آموزان با محتوای متون روشهای زیادی وجوددارد که روش فرای ("Fry  Readability  Graph")  یکی از این روشها میباشد. روش کاربدین گونه است که ابتدا100 کلمه نمونه را محاسبه کنید. وسن متناسب با محتوی را از جدول مشخص کنید.

**

برخی مواقع عدم درک مطالب متن نه بخاطر این است که معنی لغات را نمی دانند بلکه بخاطر وجود ساختارهای پیچیده درمتن میباشد. درکتاب سال دوم تعدادی جملات پیچیده وجود دارد.

"Did  you  know  that  the same  side  of the  moon  faces  the  earth  all the  time?"

"So  now  you know  what  people  who lived  before  1959 didn't  know."

مسئله دیگر وجود چندین کلمه جدید دریک جمله می باشد. مثلادر کتاب زبان 1 درس 1:

"There  are a  banana  and  a  slice  of  cake  on  the  plate."

"When  she  does  the puzzle right, the  man  gives her  a reward."

4- رابطه محتوا وزمان:

محتوا با با سرعت وزمان اختصاص یافته سیستم آموزشی هماهنگ شود. تعداد مفاهیم، اصول ، تعمیم ها ونظریه ها دریک واحد یادگیری یا یک کتاب درسی باید با زمانی که صرف خواندن وفهمیدن آن می شود متناسب باشد، درواقع زمان مورد نیاز برای خواندن وفهمیدن متن به تعداد مفاهیم بستگی دارد نه به تعداد کلمه ها وحجم کلی کتاب درسی با توجه به حجم کتاب ( 9 درس درکتاب سال اول و 7 درس درسال دوم) تعداد ساعات اختصاص یافته به درس زبان (2 ساعت برای زبان 2 و3 ساعت درهفته برای زبان 1) بسیار کم میباشد.

5- نحوه ارائه ساختارهای دستوری وتمرین

ارائه ساختارها درکتابهای اول و دوم به صورت "drill" ودر سطح جمله میباشد که مرحله اول ارائه یک ساختار دستوری میبادش . دربخش تمرین ساختار فوق تمرین ها تکراری بوده وهیچ فعالیت خلاقانه ای توسط دانش آموز صورت نمی گیرد و صرفا تکرار طوطی وار میباشد. دانش آموزان میتوانند استراکچر فوق را درمتن ویا در تصاویر به هم مرتبط تمرین کنند. درکتاب سال اول درتدریس صفات تفضیلی برای معنی دار بودن تمرین وتکرار دانش آموزان این تمرین پیشنهاد میگردد:

Compare  Ali  and  his  brother  ( tall/ short ) Write 4 sentences  with  the  same  meaning:

Ali's  brother

دراین تمرین دانش آموزان فعال بوده وبدنبال فرمهای مختلف این ساختار با معانی یکسان خواهند بود. کار در گروه ومقایسه جواب گروهها دانش آموزان را بسیار فعال نموده و یادگیری را برای آنها جالب خواهد کرد.

1.                                           Ali's  brother  is  shorter  than Ali

2.                                           Ali  is  taller  than  his brother

3.                                           Ali's brother  is  not as  tall as Ali.

4.                                           Ali's brother  is  not so tall as Ali.

 

تمرینات انتخاب قسمت نادرس جمله و نوشتن فر صحیح آن نیز تمرین خوبی برای استراکچرها بوده زیرا این نوع تمرینات دانش آموزادن را به تفکر وا داشته ودانش آموزان به بحث ومشورت ومشارکت با سایر دانش آموزان پرداخته وباهمکاری یکدیگر جوابها را انتخاب میکنند وبهتر یاد میگیرند.

درکتاب سال اول تمریناتی نظیر این جملات برای یادگیری مفید خواهد بود.

These  shoes are  larger  than  those  ones .

1           2            3         4

Mina's  brother  is  taller  than she .

1           2            3         4

The  man  whom  I saw  yesterday  is  a very  good  teacher.

1           2            3         4

6- تمرینات دوره ای وارزشیابی

تمرینات دوره ای فقط درابتدای کتابهای اول و دوم گنجانده شده  در حالیکه ارزشیابی مطالب آموخته شده وتمرینات دوره ای برای تکرار وتمرین مطالب بسیار مفید هستند.

 

روش ویلیام رومی درتحلیل محتوای کتب درسی :

این روش برای تحلیل محتوای کتابهای آموزشی موجود بکار میرود واینکه آیا کتاب یا محتوای مورد نظر دانش آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر می نماید یا نه ؟ به عبارت دیگر هدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر ویلیام رومی برای تحلیل محتوای کتابهای درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت متن کتاب درسی، تصاویر، سوالات تقسیم می کند وسپس برای هر قسمت مقوله هایی را تعریف می کند.

درمرحله بعد مقوله را به سه طبقه تقسیم می نماید، طبقه فعال، طبقه غیر افعال، طبقه مقوله های خنثی .

درطبقات غیر افعال دانش آموز مشغول فعالیتهای علمی به معنی واقعی نمی باشد و کتابهایی که روی این مقوله ها تاکید نمایند کتابهای غیر پژوهشی خواهند بود از طرف دیگر درمقوله های فعال، دانش اموز با فعالیت های علمی وبطور کلی با یادگیری و آموزش درگیر است وچون مستلزم فعالیت فراگیر است ویادگیری فعال را ارائه می دهند به آنها مقوله های فعال گفته می شود.

ارزشیابی متن درس در روش ویلیام رومی

1-                  درهر یک ازصفحه یا صفحات بیشتری از قسمت های گوناگون یک کتاب را انتخاب کرده وعلامت گذاری نمایند.

2-                  درهریک از صفحات انتخاب، 25 جمله یا بیشتر را مطالعه نموده وهرکدام را دریکی از مقوله های زیر قرار دهید. این جملات شامل عناوین ، شرح زیر تصاویر وپیشگفتار ویا مقدمه های فصول نمی شود.

a-                  بیان حقیقت: بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات ویا مشاهداتی که بوسیله فرد دیگری غیر از فرد دیگر از دانش آموز انجام پذیرفته است.

b-                  بیان نتایج یا اصول کلی (تعمیم ها): منظور از بیان نتایج یا اصول کلی عبارتست از نظرات ارائه شده توسط نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات وموضوعات مختلف.

c-                  تعاریف: منظور جملات یا جمله ای است که برای توصیف وتشریح یک واژه یا اصطلاح آورده می شود.

d-                  سوالاتی که در متن مطرح شده وجواب آنها بلافاصله بوسیله مولف داده شده است.

e-                  سوالاتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه وتحلیل نماید.

f-                    از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید.

g-                  از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده ونتایج حاصل از آن را تحلیل نماید ویا اینکه مسائل عنوان شده را حل کند.

h-                  سوالاتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده وجواب آنها بلافاصله بوسیله نویسنده کتاب در متن نیامده است.

از مقوله های ده گانه فوق، مقوله های a و b و c و d جزء مقوله های غیر فعال به حساب می آیند ومقوله های e و f و gو h جزء مقوله های فعال قلمداد می گردند. به منظور محاسبه ضریب درگیری دانش آموز با متن ویا به منظور سنجش سطح فعالیت فراگیر می توان مجموع مقوله های فعال را بر مجموع مقوله های غیر فعال تقسیم نمود:

ارزشیابی تصاویر واشکال

1-                  ده شکل را به طور تصادفی انتخاب نمایید.

2-                  هرکدام از این تصاویر را تحلیل نموده ودریکی از مقوله های زیر جای دهید:

a-                  تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است.

b-                  تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.

از مقوله های چهارگانه فوق ، مقوله a ، غیر فعال و b مقوله فعال قلمداد می شود. برای محاسبه ضریب درگیری ، در اینجا نیز مقوله فعال بخش برمقوله غیر فعال می شود.

ارزشیابی سوالات

1-                  ده سوال را به طور تصادفی از ده فصل انتخاب نمایید.

a-                  سوالاتی که جواب آنها درمتن آورده شد است.

b-                  سوالاتی که مربوط به تعاریف میباشد.

c-                  سوالاتی که برای پاسخ آنها لازم است دانش آموز از مطالب جدیدی که آموخته اند استفاده کنند.

d-                  سوالاتی که دانش آموزان باید مسئله ای را حل کنند.

از مقوله های چهارگانه فوق، مقوله a ، b ، غیر فعال و d ، c مقوله فعال قلمداد می شود. برای محاسبه ضریب درگیری ، در اینجا نیز مقوله فعال بخش بر مقوله غیر فعال می شود.

مقوله های فعال

مقوله های غیر فعال

با توجه به روش ویلیام رومی ومقول های فعال وغیر فعال بیشتر فعالیتها و تصاویر وسوالات کتابهای درسی از نوع مقوله های غیر فعال بوده که دانش آموز مشغول فعالیتهای علمی به معنی واقعی نمی باشد. مقایسه تصاویر – توصیف تصاویر – بیان استدلال ونتیجه گیری از متنهای خوانده شده – ارائه خلاصه از متن ها- بازگویی جملات با کلمات خود – سوالاتی از قبیل مقایسه دو چیز – تجزیه وتحلیل مطلبی همه فعالیتهای هستند که از نوع مقوله های فعال بوده ودرکتب زبان اول و دوم بندرت به چشم میخورند.

تصاویر چون:

1.                                           Talk about  this  picture , or

2.                                           Compare these  two pictures  and  talk  about their differences " or 3" what  do you  see in  this  picture , say as  many  as  sentences you can  to  describe the  picture ……

نمونه سوالات کتاب از نوع مقوله غیر فعال:

"Who  was  traveling in  the  United  States?"

"Could  tom  tahe the  bus  to school?"

این سوالات از نوع کاملا فعال نمی باشند اما به هر حال دانش آموز را تاحدی به تفکر وا میدارد:

"Do  you  speak  a  foreign  language ?"

"Do  some men  also  have  summer  and winter  homes?"

"How  do  they  birds  find their  way  back  home?"

نمونه سوالات فعال که باید درکتابها گنجانده شود:

1. Restate  this sentence in English:

"That's  how big it is" (line4)

2. Restate  this  sentence  in  English:

"They  are  not much  bigger  than  your thumb."

3. What does "its" (line 10) refer to ?

4. What do " its " and " it"  (paragph 5) refer to ?

5. Write 4 sentences  about the text  and ask  the  students  if  they are  true  or false:

1.                                      3.

2.                                      4.

6. Complete  the  text:

In  Holland there  is  a …….. eity . The  buildings are  small  in  this  city.

But  there  are   lots  of ……….There's an  ………  at  the  toy  town. Its planes are  the size  of a  child's …………. Small  boats ….. on  canals  about a foot ……..Trains run  along  tiny ……….

7.Write  a summary  of  text  in  10  sentences  with your  partner. The  best  summary will be  awarded .

8. Are  there any  similarities  between two  sides of the moon .

9. Are  there  any  similarities between  two  sides  of  the moon ? Support  your  idea by  using  examples.

10. Do you  think Washoe  is a clever  monkey?  Support  your  idea by  using examples  and  reasons?

از نوع مقوله های فعال میباشد.

 

نتیجه گیری

بنابراین میتوان نتیجه گرفت محتوای کتابهای درسی دبیرستان ، دانش آموز را با فعالیت های علمی وبطور کلی با یادگیری وآموزش درگیر نمیکند ویادگیری فعال را ارائه نمی دهند. وبنابراین تغییرات اساسی درمحتوای کتابها ضروری واجتناب ناپذیرمی باشد.

 

منابع:

Fry, E., 'Fry's  readability  graph: clarifications, validity  and  extension to level  17' , Journal of Reading, vol 21, School  of Education, Open University.

2. Gililand, J.,  Readability (University  of London Press, 1972)

3. Penny Ur, 1995, Acourse in Language  Teaching, Cambridge University Press.

4- جزوه کمک آموزشی تحلیل محتوی جهت آشنایی معلمان با فرایند تولید کتاب های درسی مدرس. دکتر مهدی چوبینه 1384 (ترجمه).

 


 
 
تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی سال اول وسال دوم
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

مقدمه

کتابهای زبان انگلیسی نقش مهمی در موفقیت در زبان آموزی دارند . این کتابها نشان دهنده اهداف یادگیری زبان بوده ونیازهای یادگیرنده – اهداف – روشها وارزشهای زبان آموزی را در برمیگیرد. حال که کتابهای آموزشی در مدارس از چنین اهمیتی برخوردار هستند چرا این کتابها مطابق انتظارات معلمان ودانش آموزان نمیباشد. شاید علت اصلی این نقص را  درمحتوای این کتابها جستجو کرد. درواقع توجه به نیازها وتاناییهای فراگیران در مراحل مختلف رشد ورعایت نیازها والزامات اجتماعی در تدوین اهداف وگزینش محتوا، کمتراز حد مطلوب مورد توجه قرار گرفت است. فلذا برنامه درسی از توان لازم برخوردار نیست.

 

محتواچیست؟

منظوراز محتوا عبارت از دانش سازمان یافته واندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، قوانین واصول، روش ها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها ومسائل مربوطه به یک ماده علمی است. محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود. محتوا شامل کلیه مطالب، مفاهیم واطلاعات مربوط به یک درس مورد نظر است خواته به عنوان بخشی از متن یک کتاب باشد، خواه توضیحات ، حواشی وسایر اجزای جانبی آن درس ..اما مسئله اینجاست که چگونه محتوا را انتخاب کنیم؟

 

معیارهای انتخاب محتوا عبارتنداز:

1- رابطه محتوا وهدف:

محتوا باید با هدفهای درسی ونظام آموزشی مرتبط باشد . برای دستیابی به هر هدف تربیتی فعالیتهای یادگیری باید چنان انتخاب شوند که به دانش آموز فرصت لازم برای انجام رفتار مورد نظر داده شود. مثلا برای ایجاد وتوسعه علاقه به کتاب ، فعالیت یادگیری باید مجموعه فرصت هایی را برای مطالعه کتابها توسط دانش آموزان فراهم سازد.

درکتاب زبان سال اول درقسمت مقدمه اهداف آموزشی کتاب نوشته شده اما هیچ اشاره ای به اهداف کلی ( آنچه درپایان کتاب از دانش آموز انتظار میرود آنها را یاد گرفته باشد) واهداف جزئی نشده است. درواقع معلوم نیست دانش آموز باید چه رفتاری را نشان دهد تا بتوان نتیجه گرفت به هدف فوق رسیده ایم یا نه. جالب اینجاست که همین قسمت مقدمه از کتاب سال دوم حذف شده است.

درقسمت A مقدمه New  Words هدف از این قسمت آشنا نمودن دانش آموزان با لغات چدید متن ها میباشد. مسئله این است که تعداد لغات در قسمت New  Words خیلی کمتر از تعداد لغات درهر متن میباشد. بقیه لغات جدید درس کجا آموزش داده خواهد شد معلوم نیست در درس 3 کتاب دوم 24 لغت جدید معرفی شده در حالیکه در قسمت New  Words فقط 12 لغت معرفی شده است. دردرس 7 نیزاین مشکل وجود دارد.

2- رابطه محتوا ورغبت:

محتوا باید با تجارب گذشته یاگیرنده ویانیازها وعلائق او تناسب داشته باشد. فعالیتهای یادگیری باید چنان تعیین شوند که دانش آموز از انجام رفتار، رضایت خاطر به دست اورد وفعالیتها مورد علاقه او باشد. تصاویر، عکس ها، نقشه ها، جداول ونمودارها باید برانگیزاننده باشند طرح سوالات مناسب درمتن درسی،درج تصاویر وجداول متناسب با روحیه دانش آموزان راههایی برای جلب توجه وعلاقه وماشهده بهتر می باشد.

درکتاب سال اول ودوم متن ها بیشتر به صورت داستانهای جالب میباشد اما بهتر است متن ها مطابق نیازهای وعلایق نسل امروز باشد که طبعا با کتابهای نوشته شده درده سال گذشته کاملا متفاوت میباشد. متن ها را میتوان از مسائل روز انتخاب کرد. کامپیوتر – اینترنت مسائل اجتماعی – مناسبتها موضوعات خوبی برای متن ها میباشند . در کتابها – ورزش – تصاویر جالبی گنجانده شود و از دانش آموزان خواسته شود درباره تصاویر مطالبی را بگویند. درکتاب دوم درس 7 حتی یک تصویر هم استفاده نشده است . درحالی که یک تصویر بسیار گویاتر از چندین جمله خواهدبود. ودرس 7 نیز همینطور.Greeting از"bowing/" shaking handwith

هیچ وسیله کمک آموزشی – cd های آموزشی برای کتابها آماده نشده وبنابراین از تصویر و "voice" تا حدی دانش آموز را به خواندن راغب میکند اثری نیست. (البته درطول سال جاری جهت جبران پاره ای از نواقص کتاب سال دوم یک CDآموزشی طراحی کردم که نمونه ای از آن ضمیمه خواهد شد که دانش آموزان بسیار استقبال کردند.

 

3- رابطه محتوا و توان دانش آموزان:

محتوا باید با سطح رشد یادگیرنده با توجه به یافته های روانشناسی رشد تناسب داشته باشد. فرصت های یادگیری ، شامل رفتارهایی است که یادگیرنده قادر به انجام آن باشد. اگر درگام های مختلف برنامه ریزی درسی مانند تعیین اهداف، انتخاب وسازمان دهی محتوا، تعیین روش های یاددهی – یادگیری به ویژگی های دانش آموزان توجه شده باشد، ملاک توجه به توان دانش آموان ، خود به خود رعایت می شود. همانطور که گفته شد محتوا باید براساس توانایی دانش آموزان باشد. هدف مولف انتقال اطلاعاتی به خواننده میباشد وچقدر دراین امر موفق خواهد شد بستگی دارد به readability یا قابل خوانا بودن متن "readability" عبارتست از کلیه عواملی که در موفقیت در خواندهن ودرک مطلب تاثیر دارند. این عوامل عبارتنداز:

1-                  علاقه وانگیزش

2-                  صفحه آرایی (فونت – نوع کاغذ....).

3-                  نحوه ترکیب وپیچیدگی لغات وجملات درارتباط با توانایی دانش آموزان

1-          علاقه وانگیزش خیلی مهم است. دانش آموزش هیچ رغبتی به خواندن کتابهای درسی ندارند وتنهات مجبور به خواندن آنها هستند. هرچقدر کتابها حاوی مطالب و فعالیتهای جالب برای دانش آموزان باشد به همان میزان علاقه بیشتری به خواندن آنها نشان خواهند داد، هرچقدر فعالیتها به گونه ای باشد که دانش آموزان را از حالت منفعل دریادگری به صورت فعال درآورد تا بتواند بیندیشد به اطلاعات سازمان دهد، فرضیه بسازد، سوال بپرسد، بحث کند، نظردهد، مسئله حل کند، وذهن او به چالش کشیده شود به کتاب درسی علاقمند خواهد بود.

2-          صفحه آرایی کتاب( اندازه فونت- فاصله سطور – طول سطرها) تاثیر زیادی بر قابلیت خواندن متون دارند . درکتاب سال دوم فاصله بین سطرها بسیار کم بوده وطول بسیاری از سطور از لحاظ تعداد کلمات زیاد میباشد. تعداد لغات درهر سطر 15 یا 16 کلمه میباشددرحالیکه 12 -7 کلمه درهر سطر حد نرمال میباشد. از طرف دیگر کیفیت کاغذ استفاده شده بسیار پایین بوده وبیشتر به صورت کاغذ روزنامه ای میباشد وکتاب فاقد هر گونه عکس رنگی یا نمودار وچارت میباشد. از استایل های "bold" "italic" "underline" وبه هیچ عنوان استفاده نشده است.

اگر مسئله بودجه آموزشی ومسائل اقتصادی مطرح است چرا در مورد کتابهای زیست شناسی وجامعه شناسی و .. این مسائل مطرح نیست . درس 7 کتاب سال دوم از نظر کیفیت چاپ وصفحه آرایی بسیار در سطح پایین بوده ودانش آموزان رغبت کمتری به خواندن آن از خود نشان میدهند وحتی یک عکس حداقل سیاه سفید در این درس استفاده نشده است.

3- سومین عاملی که در قابلیت خواندن متون بسیار مهم است انتخاب کلمات وجملات است. متن انتخاب شد باید متناسب سن دانش آموزان ("reading age") باشد. برای محاسبه تناسب سن دانش آموزان با محتوای متون روشهای زیادی وجوددارد که روش فرای ("Fry  Readability  Graph")  یکی از این روشها میباشد. روش کاربدین گونه است که ابتدا100 کلمه نمونه را محاسبه کنید. وسن متناسب با محتوی را از جدول مشخص کنید.

**

برخی مواقع عدم درک مطالب متن نه بخاطر این است که معنی لغات را نمی دانند بلکه بخاطر وجود ساختارهای پیچیده درمتن میباشد. درکتاب سال دوم تعدادی جملات پیچیده وجود دارد.

"Did  you  know  that  the same  side  of the  moon  faces  the  earth  all the  time?"

"So  now  you know  what  people  who lived  before  1959 didn't  know."

مسئله دیگر وجود چندین کلمه جدید دریک جمله می باشد. مثلادر کتاب زبان 1 درس 1:

"There  are a  banana  and  a  slice  of  cake  on  the  plate."

"When  she  does  the puzzle right, the  man  gives her  a reward."

4- رابطه محتوا وزمان:

محتوا با با سرعت وزمان اختصاص یافته سیستم آموزشی هماهنگ شود. تعداد مفاهیم، اصول ، تعمیم ها ونظریه ها دریک واحد یادگیری یا یک کتاب درسی باید با زمانی که صرف خواندن وفهمیدن آن می شود متناسب باشد، درواقع زمان مورد نیاز برای خواندن وفهمیدن متن به تعداد مفاهیم بستگی دارد نه به تعداد کلمه ها وحجم کلی کتاب درسی با توجه به حجم کتاب ( 9 درس درکتاب سال اول و 7 درس درسال دوم) تعداد ساعات اختصاص یافته به درس زبان (2 ساعت برای زبان 2 و3 ساعت درهفته برای زبان 1) بسیار کم میباشد.

5- نحوه ارائه ساختارهای دستوری وتمرین

ارائه ساختارها درکتابهای اول و دوم به صورت "drill" ودر سطح جمله میباشد که مرحله اول ارائه یک ساختار دستوری میبادش . دربخش تمرین ساختار فوق تمرین ها تکراری بوده وهیچ فعالیت خلاقانه ای توسط دانش آموز صورت نمی گیرد و صرفا تکرار طوطی وار میباشد. دانش آموزان میتوانند استراکچر فوق را درمتن ویا در تصاویر به هم مرتبط تمرین کنند. درکتاب سال اول درتدریس صفات تفضیلی برای معنی دار بودن تمرین وتکرار دانش آموزان این تمرین پیشنهاد میگردد:

Compare  Ali  and  his  brother  ( tall/ short ) Write 4 sentences  with  the  same  meaning:

Ali's  brother

دراین تمرین دانش آموزان فعال بوده وبدنبال فرمهای مختلف این ساختار با معانی یکسان خواهند بود. کار در گروه ومقایسه جواب گروهها دانش آموزان را بسیار فعال نموده و یادگیری را برای آنها جالب خواهد کرد.

1.                                           Ali's  brother  is  shorter  than Ali

2.                                           Ali  is  taller  than  his brother

3.                                           Ali's brother  is  not as  tall as Ali.

4.                                           Ali's brother  is  not so tall as Ali.

 

تمرینات انتخاب قسمت نادرس جمله و نوشتن فر صحیح آن نیز تمرین خوبی برای استراکچرها بوده زیرا این نوع تمرینات دانش آموزادن را به تفکر وا داشته ودانش آموزان به بحث ومشورت ومشارکت با سایر دانش آموزان پرداخته وباهمکاری یکدیگر جوابها را انتخاب میکنند وبهتر یاد میگیرند.

درکتاب سال اول تمریناتی نظیر این جملات برای یادگیری مفید خواهد بود.

These  shoes are  larger  than  those  ones .

1           2            3         4

Mina's  brother  is  taller  than she .

1           2            3         4

The  man  whom  I saw  yesterday  is  a very  good  teacher.

1           2            3         4

6- تمرینات دوره ای وارزشیابی

تمرینات دوره ای فقط درابتدای کتابهای اول و دوم گنجانده شده  در حالیکه ارزشیابی مطالب آموخته شده وتمرینات دوره ای برای تکرار وتمرین مطالب بسیار مفید هستند.

 

روش ویلیام رومی درتحلیل محتوای کتب درسی :

این روش برای تحلیل محتوای کتابهای آموزشی موجود بکار میرود واینکه آیا کتاب یا محتوای مورد نظر دانش آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر می نماید یا نه ؟ به عبارت دیگر هدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر ویلیام رومی برای تحلیل محتوای کتابهای درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت متن کتاب درسی، تصاویر، سوالات تقسیم می کند وسپس برای هر قسمت مقوله هایی را تعریف می کند.

درمرحله بعد مقوله را به سه طبقه تقسیم می نماید، طبقه فعال، طبقه غیر افعال، طبقه مقوله های خنثی .

درطبقات غیر افعال دانش آموز مشغول فعالیتهای علمی به معنی واقعی نمی باشد و کتابهایی که روی این مقوله ها تاکید نمایند کتابهای غیر پژوهشی خواهند بود از طرف دیگر درمقوله های فعال، دانش اموز با فعالیت های علمی وبطور کلی با یادگیری و آموزش درگیر است وچون مستلزم فعالیت فراگیر است ویادگیری فعال را ارائه می دهند به آنها مقوله های فعال گفته می شود.

ارزشیابی متن درس در روش ویلیام رومی

1-                  درهر یک ازصفحه یا صفحات بیشتری از قسمت های گوناگون یک کتاب را انتخاب کرده وعلامت گذاری نمایند.

2-                  درهریک از صفحات انتخاب، 25 جمله یا بیشتر را مطالعه نموده وهرکدام را دریکی از مقوله های زیر قرار دهید. این جملات شامل عناوین ، شرح زیر تصاویر وپیشگفتار ویا مقدمه های فصول نمی شود.

a-                  بیان حقیقت: بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات ویا مشاهداتی که بوسیله فرد دیگری غیر از فرد دیگر از دانش آموز انجام پذیرفته است.

b-                  بیان نتایج یا اصول کلی (تعمیم ها): منظور از بیان نتایج یا اصول کلی عبارتست از نظرات ارائه شده توسط نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات وموضوعات مختلف.

c-                  تعاریف: منظور جملات یا جمله ای است که برای توصیف وتشریح یک واژه یا اصطلاح آورده می شود.

d-                  سوالاتی که در متن مطرح شده وجواب آنها بلافاصله بوسیله مولف داده شده است.

e-                  سوالاتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه وتحلیل نماید.

f-                    از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید.

g-                  از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده ونتایج حاصل از آن را تحلیل نماید ویا اینکه مسائل عنوان شده را حل کند.

h-                  سوالاتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده وجواب آنها بلافاصله بوسیله نویسنده کتاب در متن نیامده است.

از مقوله های ده گانه فوق، مقوله های a و b و c و d جزء مقوله های غیر فعال به حساب می آیند ومقوله های e و f و gو h جزء مقوله های فعال قلمداد می گردند. به منظور محاسبه ضریب درگیری دانش آموز با متن ویا به منظور سنجش سطح فعالیت فراگیر می توان مجموع مقوله های فعال را بر مجموع مقوله های غیر فعال تقسیم نمود:

ارزشیابی تصاویر واشکال

1-                  ده شکل را به طور تصادفی انتخاب نمایید.

2-                  هرکدام از این تصاویر را تحلیل نموده ودریکی از مقوله های زیر جای دهید:

a-                  تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است.

b-                  تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.

از مقوله های چهارگانه فوق ، مقوله a ، غیر فعال و b مقوله فعال قلمداد می شود. برای محاسبه ضریب درگیری ، در اینجا نیز مقوله فعال بخش برمقوله غیر فعال می شود.

ارزشیابی سوالات

1-                  ده سوال را به طور تصادفی از ده فصل انتخاب نمایید.

a-                  سوالاتی که جواب آنها درمتن آورده شد است.

b-                  سوالاتی که مربوط به تعاریف میباشد.

c-                  سوالاتی که برای پاسخ آنها لازم است دانش آموز از مطالب جدیدی که آموخته اند استفاده کنند.

d-                  سوالاتی که دانش آموزان باید مسئله ای را حل کنند.

از مقوله های چهارگانه فوق، مقوله a ، b ، غیر فعال و d ، c مقوله فعال قلمداد می شود. برای محاسبه ضریب درگیری ، در اینجا نیز مقوله فعال بخش بر مقوله غیر فعال می شود.

مقوله های فعال

مقوله های غیر فعال

با توجه به روش ویلیام رومی ومقول های فعال وغیر فعال بیشتر فعالیتها و تصاویر وسوالات کتابهای درسی از نوع مقوله های غیر فعال بوده که دانش آموز مشغول فعالیتهای علمی به معنی واقعی نمی باشد. مقایسه تصاویر – توصیف تصاویر – بیان استدلال ونتیجه گیری از متنهای خوانده شده – ارائه خلاصه از متن ها- بازگویی جملات با کلمات خود – سوالاتی از قبیل مقایسه دو چیز – تجزیه وتحلیل مطلبی همه فعالیتهای هستند که از نوع مقوله های فعال بوده ودرکتب زبان اول و دوم بندرت به چشم میخورند.

تصاویر چون:

1.                                           Talk about  this  picture , or

2.                                           Compare these  two pictures  and  talk  about their differences " or 3" what  do you  see in  this  picture , say as  many  as  sentences you can  to  describe the  picture ……

نمونه سوالات کتاب از نوع مقوله غیر فعال:

"Who  was  traveling in  the  United  States?"

"Could  tom  tahe the  bus  to school?"

این سوالات از نوع کاملا فعال نمی باشند اما به هر حال دانش آموز را تاحدی به تفکر وا میدارد:

"Do  you  speak  a  foreign  language ?"

"Do  some men  also  have  summer  and winter  homes?"

"How  do  they  birds  find their  way  back  home?"

نمونه سوالات فعال که باید درکتابها گنجانده شود:

1. Restate  this sentence in English:

"That's  how big it is" (line4)

2. Restate  this  sentence  in  English:

"They  are  not much  bigger  than  your thumb."

3. What does "its" (line 10) refer to ?

4. What do " its " and " it"  (paragph 5) refer to ?

5. Write 4 sentences  about the text  and ask  the  students  if  they are  true  or false:

1.                                      3.

2.                                      4.

6. Complete  the  text:

In  Holland there  is  a …….. eity . The  buildings are  small  in  this  city.

But  there  are   lots  of ……….There's an  ………  at  the  toy  town. Its planes are  the size  of a  child's …………. Small  boats ….. on  canals  about a foot ……..Trains run  along  tiny ……….

7.Write  a summary  of  text  in  10  sentences  with your  partner. The  best  summary will be  awarded .

8. Are  there any  similarities  between two  sides of the moon .

9. Are  there  any  similarities between  two  sides  of  the moon ? Support  your  idea by  using  examples.

10. Do you  think Washoe  is a clever  monkey?  Support  your  idea by  using examples  and  reasons?

از نوع مقوله های فعال میباشد.

 

نتیجه گیری

بنابراین میتوان نتیجه گرفت محتوای کتابهای درسی دبیرستان ، دانش آموز را با فعالیت های علمی وبطور کلی با یادگیری وآموزش درگیر نمیکند ویادگیری فعال را ارائه نمی دهند. وبنابراین تغییرات اساسی درمحتوای کتابها ضروری واجتناب ناپذیرمی باشد.

 

منابع:

Fry, E., 'Fry's  readability  graph: clarifications, validity  and  extension to level  17' , Journal of Reading, vol 21, School  of Education, Open University.

2. Gililand, J.,  Readability (University  of London Press, 1972)

3. Penny Ur, 1995, Acourse in Language  Teaching, Cambridge University Press.

4- جزوه کمک آموزشی تحلیل محتوی جهت آشنایی معلمان با فرایند تولید کتاب های درسی مدرس. دکتر مهدی چوبینه 1384 (ترجمه).

 


 
 
Title: Book Wheels
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

Category: In-class

 

Contributed by: George M. Jacobs, Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Language Centre (RELC)

 

Level: Upper Primary and above

 

Aims: To encourage deeper engagement with reading materials; to enable students to advertise books to each other

 

Teacher’s Preparation Time: The book wheels must be made, but students can help and once the wheels are made they can be used for years

 

Student Preparation Time: They need to write out their summary and answers to the questions

 

Resources: Thick paper, scissors, spinnable arrows

 

Procedure:

 

Part I - Making the wheels

 

 1. Cut paper into wheels about 30cm/1 foot in diameter. Make two wheels for every four students. One wheel will be for fiction and one will be for non-fiction.
 2. Punch hole in the center big enough to insert a spinnable arrow. If arrows are difficult to obtain, don’t bother with the hole – just use a pen as a spinner.
 3. Divide each wheel into 12 sections of the same size. In 10 sections, write questions (see Sample for suggestions). In the other two sections, write “Please ask your own question”.

 

Part II – Playing ‘Book Wheels’

 

 1. Teacher tells the class a story (fiction), provides information on a topic (non-fiction), or reads from a short non-fiction text.
 2. Teacher passes out the Book Wheels questions – fiction or non-fiction, as appropriate.
 3. The class works together to create a brief summary of what the teacher has told or read. Then, they collaborate to construct answers to the Book Wheels questions. This teacher-class collaboration serves as a demonstration that provides a model for students.
 4. Students each read a book of their own choosing, create a brief summary, and answer the appropriate set – fiction or non-fiction – of Book Wheels questions.
 5. Students form groups of four. Each member has a different, rotating role:
  1. Reporter – Briefly summarizes the book and then answers questions. Other members can also suggest answers.
  2. Spinner – Spins the spinner or the pen, as the case may be
  3. Questioner – Asks the question indicated by the spinner or, if the arrow lands on ‘Please ask your own question’, makes up a question.
  4. Encourager – Asks a follow-up question that encourages the Reporter to elaborate on their initial answer.
 6. After 6-8 questions have been answered, another person becomes the Reporter, and the other roles rotate.

 

George writes: I really like “Book Wheels” because it promotes creativity and other thinking skills among students. The group environment provides a more relaxed atmosphere for student talk. Students seem to enjoy sharing about their books with others. Also, students sometimes read the books that their groupmates reported on during Book Wheels.

 

I’ve found that students need practice on three aspects of Book Wheels: writing brief summaries, answering the questions, and asking follow-up questions when in the role of Encourager. Thus, the first couple times, I ask for the summaries and answers to be handed in before we play Book Wheels. Peers and I give feedback, and then the summaries and answers are rewritten. As to asking good follow-up questions, we discuss this during the Book Wheels demonstration, and when students are playing Book Wheels, I walk around and listen for this.

 

We don’t do Book Wheels for every book that students read, because I don’t want the writing to take too much time away from reading. Also, as students become more competent at Book Wheels, they won’t always need to write out their answers.

 

References: Laughlin, G. (1987). Book report roulette. In D. W. Johnson, R. T. Johnson, & E. J. Holubec (Eds.), Structuring cooperative learning: Lesson plans for teachers (pp. 145-156). Edina, MN: Interaction Book Company.

                                                                                

Sample:

 

Questions for Non-fiction

 

 1. What attracted you to the book?
 2. What did the book talk about that you already knew?
 3. What did you learn from the book?
 4. Now that you have read this book, what else do you want to learn on the topic?
 5. How did you get the book? Where could you get more books or other information on the same topic?
 6. What else have you read that was similar to this book?
 7. How can you use what you learned from the book?
 8. Do you disagree with anything in the book? If not, what is one idea in the book that you agree with?
 9. How could the book be improved? Please be specific.
 10. What type of person might like to read this book? Who is one person to whom you would recommend the book?

 

Questions for Fiction

 

 1. Why did you choose this book to read?
 2. How would you rename the book?
 3. Did you like the book? Why or why not?
 4. Which character did you like the most? Why?
 5. Which character did you like the least? Why?
 6. Why do you think the author(s) wrote this book?
 7. What can you learn from this book?
 8. Which character was most similar to/different from you?
 9. What might be a different ending for the book?
 10. How would the story be different in if it happened in a different place and/or time? Please state what place and/or time, and please explain the differences.

 

 

Lituanas, P. M., Jacobs, G. M., & Renandya, W. A. (1999). A study of extensive reading with remedial reading students. In Y. M. Cheah & S. M. Ng (Eds.) Language instructional issues in Asian classrooms (pp. 89-104). Newark, DE: International Development in Asia Committee, International Reading Association.

 

 

Extensive Reading: How?

Experts on ER (e.g., Yu, 1993) suggest the following characteristics for successful programs.

1.     A large selection of reading materials to suit various reading levels and interests.

2.     Time set aside for students to read during school.

3.     Teachers who:

a. read silently along with students and tell students about what they read,

b. read aloud to students,

c. teach reading skills,

d. ask students to share with their classmates about their reading, and

e. monitor students' ER progress.

4.     Engaging post-reading tasks, ones which do not take away from the joy of read and that do some or all of the following:

a. allow students to "advertise" to peers the texts they have enjoyed,

b. help teachers and students check students' progress,

c. provide students with some check and demonstrate their understanding,

d. encourage students to apply and develop their understanding of concepts and issues addressed in their reading in a variety of ways, including via art, music, and drama.

        From our own observations and from talking with colleagues in various Asian countries, we feel that much good work in ER does takes place. For examples of such programmes, see the collection edited by Jacobs, Davis, and Renandya (1997) which contains chapters describing successful ER programmes in a number of countries in Southeast Asia and elsewhere around the globe. For instance, Lie (1997) describes ER among Indonesian university students, Smith (1997)  explores the establishment of an ER programme in a Brunei secondary school, and Cockburn, Isbister, and Sim-Goh (1997) explain a buddy reading programme in Singapore in which older primary school students promote reading among schoolmates from lower grades.

However, a gap often exists between, on the one hand, what theory and research indicate would be beneficial to learning and what actually is implemented and sustained in classrooms, on the other hand (Rodriguez-Trujillo, 1996). Despite the success stories mentioned in the preceding paragraph, sustained, well-run programs are more often the exception than the rule. Effective ER programs seem especially scarce for lower achieving students, as many educators express the view that such students lack the desire and skills to read extensively. Thus, further research is needed to develop and test situation-appropriate ER implementation with lower-achieving students. We now state the research questions used in the present study, one which investigated an attempt to engage a group of these lower-achieving pupils in ER. Then, the methodology used in the study will be described.

Research Questions

        Two research questions were formulated:

1.     Will there be a significant difference in the pre-test reading proficiency scores of the control group (students who do not participate in an ER program) and the experimental group (students who do participate in an ER program)?

2.     Will there be a significant difference in the post-test reading proficiency scores of the control and experimental groups?

The second question was the one of interest. The first one was set in order to test whether the randomization procedures used before the study began had succeeded in yielding control and experimental groups that were indeed matched as to initial reading proficiency.

Method

Participants

Students at a public secondary school on the island of Mindanao in the southern Philippines participated in the study. The two-story school boasts clean, beautiful grounds, and has received an award for being the most effective secondary school in Region X. However, the school lacks a gymnasium and AV room, and the library is housed in a dilapidated building. School enrolment stood at more than 2800 for the 1997-1998 academic year, with an average of 52 students per class.

Ninety percent of the students at this school come from low-income homes where reading materials tend to be scarce. Many of them do not live with their own families. Instead, they live with other families who pay for their schooling in return for work around the house and elsewhere. Indeed, some students even support their families by working at night. For instance, they might sell "balut", eggs that are about to hatch. Thus, many have little time or energy after school for academic tasks, and without an in-class ER programme they are likely to do little reading.

Most classes last 40 minutes except for Science and for Technology and Home Economics which last 80 minutes. In addition to a bulletin board, every classroom is enlivened by various corners. The Filipiniana corner features displays on Philippines heroes, tourist spots, and folk dances. Other corners focus on science and on drug prevention. Drug abuse is a problem among a small number of students including some who participated in the study.

        The study was conducted over a period of six months from September 1996 to January 1997. In September, 60 first-year students at the school, 30 females and 30 males, who were to be assigned to remedial reading classes constituted the participants in this study. Their ages ranged from 12-18. Using a matched-pairs design, each student was first matched with another of similar IQ, sex, socio-economic status, reading level, and past achievement. Then, one member of each pair was randomly assigned to the experimental remedial reading class, and the other member was assigned to the control class, so as to achieve balance on the variables in the two remedial reading classes.


 
 
A Bad Boyfriend
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 


A: I’m upset with my mom.
B: Why is that?
A: I warned her about her new boyfriend. She didn’t listen to me.
B: What happened?
A: I gave her $1,000 for her birthday. I told her to spend it on herself.
B: That was very nice of you.
A: I found out that she gave it to her new boyfriend.
B: Why did she do that?
A: He said he would buy her a nice ring.
B: What’s wrong with that?
A: He went to Las Vegas. He lost it all gambling.
B: I hope your mom broke up with him.


 
 
Mussa
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 

 

Unit three

The nine  plague

We punished Firown's people with years of *drought and *shortage of *crops in order that they might   *bear it in mind .Whenever something fine came to them, they said: "This is ours;" while if something*evil caused suffering them, they took it as an ill-luck connected  with Mussa  and whoever was with him.Be informed.In fact men's ill-lucked is due to their evil *deeds, so Allah's punishment comes upon them but most of people do not realize it. They said: "No matter what sign you may bring us to charm us with, we will never believe in you."

We sent the* flood and* locusts , *lice,* frogs and blood on them as *distinguishing signs, yet they (still) acted proudly and were sinful folk. Whenever some *plague fell upon them, they said: "Mussa , request your creator  for us, because of what He has promised  for you; if you will remove  the plague from us, we will believe in you and send the Children of Israel away with you."

Yet whenever We removed  the plague from them for a period which they were to observe, , they broke their promise.! We inspired Mussa as follows: "Travel with My servants at night: you will be followed "

Firown  sent  his men into the cities: "Those are a few *protester; they are disordering  against us. We are completely* forwarned."

Yet We drove them out of (their) gardens and springs,* treasures and a *splendid position. The same We let the Children of Israel fall *heirs to.

Mussa parts the sea

They followed after them at sunrise. When both groups* noticed  each other, Mussa' *companions said: "We have been *overtaken!" He said: "Not at all! My  creator stands by me; He will guide me!"So We inspired Mussa  as follows: "*Strike the sea with your stick !" It opened up and each*section was like a *huge cliff. We brought the others up next, and saved Mussa and all those who were with him.

 

   We took revenge from them Ourselves and *drowned them in the sea, because they had rejected Our signs and been so heedless of them. We made the people who were *considered weak and *unaccountable to inherit the Eastern and the western parts of the land on which we had sent down our *blessing. Creator's finest word was accomplished for the Children of Israel because they had been so patient. We destroyed everything Firown  and his people had been producing and whatever they had been building.

We led the Children of Israel across the sea. So We brought the Children of Israel across the sea.

Firown believes in god

Firown  and his armies had them followed in hot *pursuit and fought [them] off until, as drowning overtook him, he said: 'I believe that there is no God  *except the One Whom the Children of Israel believe in. I am [now] a Muslim." So We brought the Children of Israel across the sea.

Now, you had disobeyed before and been a mischief-maker! However today We will *preserve you in your body so you may be a sign to anyone who comes after you. Yet many people are quite* heedless of Our signs.

We *settled the Children of Israel in a* respectable *dwelling and provided them with wholesome things. They did not disagree until knowledge came to them. Your creator will decide among them on Resurrection Day *concerning whatever they have been disagreeing about.

They requests Mussa to worship idols

They met  a people who were* worshipped  some idols they had. They said: "Mussa, make a god for us like the gods they have." He said: "You are a people who act without knowledge. Anything those people are busy at it is *condemned and whatever they have been doing is *unreasonable.." He said: 'Should I seek something instead of God as an Allah for you, while He has *preferred you ahead of [everyone in] the Universe?

When We saved you from Firown 's rule, they were imposing the worst torment on you: they slaughtered your sons and spared your women. Alive to work as maids . That meant a serious trial from your Creator.."

 

 


 
 
بهاران در راهند
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
 


 
 
تقدیم به دوستان
نویسنده : غلامعلی عباسی - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳